Who's Online

ขณะนี้มี 1 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
นำเงินสดฝากธนาคาร
   

นำเงินสดฝากธนาคาร


เพื่อใช้ในการบันทึกการนำเงินสดฝากธนาคาร
 Benefit :

สามารถบันทึกรายละเอียดในกรณีที่มีการนำเงินสดฝากธนาคาร

รองรับการบันทึกบัญชีในสมุดรายวัน

สามารถบันทึกค่าธรรมเนียมธนาคารได้

สามารถดูรายงานการนำเงินสดฝากธนาคาร

สามารถดูรายงาน Statement ได้ในกรณีที่มีการบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว

รายงาน สามารถ Drill Down รายการเพื่อแสดงหน้าจอบันทึกได้

 

รายงานที่ได้รับจากการบันทึก :
รายงานฝากเงินสด
 
เป็นรายงานที่แสดงเกี่ยวกับการนำเงินสดเข้าฝากธนาคารซึ่งจะแสดงวันที่นำฝาก สมุดเงินฝากธนาคาร สาขา เลขที่สมุดเงินฝาก ชื่อบัญชี และจำนวนเงินนำฝาก

 

รายงาน Statement
 
เป็นรายงานที่แสดงรายละเอียดที่มีผลกระทบกับสมุดเงินฝากของกิจการไว้สำหรับ ตรวจสอบการเคลื่อนไหวของสมุดเงินฝาก ซึ่งสามารถ เรียกดูรายงานได้ ทั้งแบบแจกแจง (จะแสดงรายการเคลื่อนไหวว่าในวันหนึ่ง มีการรับ และจ่าย ให้กับรายใด และจำนวนเท่าไหร่) ส่วนแบบสรุป (จะแสดงรายการเคลื่อนไหวสรุปเป็นวัน ว่ามีการรับ และจ่าย จำนวนเท่าไหร่)

 

รายงานยอดคงเหลือแยกตามธนาคาร
 
เป็นรายงานที่แสดงยอดคงเหลือของสมุดเงินฝากธนาคารแต่ละเล่มของกิจการ โดยแยกเป็นแต่ละธนาคาร ซึ่งแสดงรายละเอียด ประเภทสมุดเงินฝาก ชื่อธนาคาร เลขที่สมุดเงินฝาก ชื่อสมุดเงินฝาก จำนวนเงิน

 

รายงานยอดคงเหลือตามประเภทเงินฝาก
 
เป็นรายงานที่แสดงยอดคงเหลือของสมุดเงินฝากธนาคารแต่ละเล่มของกิจการ โดยแยกเป็นแต่ละประเภทเงินฝาก ซึ่งแสดงรายละเอียด ชื่อธนาคาร เลขที่สมุดเงินฝาก ชื่อสมุดเงินฝาก จำนวนเงิน