เปลี่ยนเช็คจ่าย
   

เปลี่ยนเช็คจ่าย


เพื่อใช้ในการบันทึกเปลี่ยนเช็คจ่ายที่มีสถานะเป็นเช็คคืน และเช็คจ่ายมีสถานะเป็นเช็คยกเลิก ซึ่งได้รับแจ้งจากผู้รับเช็คว่าไม่สามารถขึ้นเงินได้ โดยสามารถเปลี่ยนกับเช็คจ่ายฉบับใหม่ที่จะออกให้และเงินสดตามแต่กรณี
 Benefit :

สามารถบันทึกรายละเอียดในกรณีที่มีการเปลี่ยนเช็คจ่าย

สามารถเลือกเช็คที่ใบเดิมและ จำนวนเงิน หรือเช็คฉบับใหม่ที่จะเปลี่ยนให้ได้

สามารถเลือกวิธีชำระเงินได้ทั้งการจ่ายคืนด้วยเช็คใบใหม่ และจ่ายคืนเป็นเงินสด

สามารถบันทึกผลกำไร ขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนเช็ค ในกรณีที่ได้จ่ายเงินไม่เต็ม จำนวนเงิน หรือ จ่ายเกิน จากจำนวนที่ต้องได้จ่าย

สามารถบันทึกเป็นการชำระจากการเปลี่ยนเช็คบางส่วนได้ (ทยอยจ่ายคืน)

สามารถเลือกรายการเช็คที่ถูกเปลี่ยนและเช็คที่จะนำมาเปลี่ยนได้พร้อมกันหลาย ๆ ใบ

สามารถดูรายงานการเปลี่ยนเช็คจ่ายได้

รายงาน สามารถ Drill Down รายการเพื่อแสดงหน้าจอบันทึกได้

 

รายงานที่ได้รับจากการบันทึก :
รายงานเช็คจ่าย – เปลี่ยนเช็ค
 
เป็นรายงานที่แสดงเกี่ยวกับรายละเอียดเช็ค ที่มีการเปลี่ยนเช็ค โดยจะแสดงทั้งใบเดิม และใบใหม่ จะแสดงเกี่ยวกับ วันที่จ่ายชำระ วันที่บนเช็ค พร้อมบอกจำนวนเงินบนเช็ค ซึ่งสามารถดูเรียงตามสมุดเงินฝาก และ เรียงตามเลขที่เอกสารตามต้องการได้