ยกเลิกเช็คจ่าย
   

เจ้าหนี้ยกมา


เพื่อใช้ในการบันทึกยกเลิกเช็คจ่าย ในกรณีที่บันทึกการจ่ายเช็คผิดพลาด เช่น การไม่ได้ประทับตราบริษัท หรือ เซ็นต์ชื่อไม่ครบ เป็นสาเหตุทำให้ไม่สามารถนำไปฝากธนาคารได้ บริษัทผู้รับเช็คได้นำเช็คมาคืน หรือทำการแจ้งให้ทราบ เมื่อบันทึกแล้วจะมีสถานะเป็นตัว C คือ ยกเลิก
 Benefit :

สามารถบันทึกรายละเอียดในกรณีที่มีการยกเลิกเช็คจ่าย

ในกรณีที่เลือกรายการเช็คมาแล้วสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับเช็คใบนั้นได้ในส่วนด้านล่างของเอกสาร

สามารถดูสถานะเช็คได้ที่หน้าจอหลังจากมีการบันทึกข้อมูลแล้ว

สามารถเลือกรายการเช็คจ่ายหลายรายการต่อ 1 เลขที่เอกสาร

รายการยกเลิกเช็คจ่ายสามารถนำไปบันทึกรายการเปลี่ยนเช็คได้

สามารถดูรายงานการยกเลิกเช็คจ่ายได้

รายงาน สามารถ Drill Down รายการเพื่อแสดงหน้าจอบันทึกได้

 

รายงานที่ได้รับจากการบันทึก :
รายงานเช็คจ่าย – ยกเลิกเช็คจ่าย
 
เป็นรายงานที่แสดงเกี่ยวกับรายละเอียดเช็ค ที่มีการยกเลิก จะแสดงเกี่ยวกับเช็ค ว่าได้จ่ายให้กับเจ้าหนี้รายใด วันที่จ่ายชำระ วันที่บนเช็ค จากเจ้าหนี้รายใด พร้อมบอกจำนวนเงินบนเช็ค ซึ่งสามารถดูเรียงตามสมุดเงินฝาก และเรียงตามเลขที่เอกสารตามต้องการได้

 

รายงานเช็คจ่ายแยกตามสถานะ
 
เป็นรายงานที่แสดงเกี่ยวกับสถานะของเช็คแต่ละใบ ว่าอยู่ในสถานะใด โดยสามารถเรียกดูข้อมูลตามสถานะที่ต้องการได้ เช่น เช็คจ่ายทั้งหมด เช็คจ่ายในมือ เช็คจ่ายผ่าน เช็คจ่ายคืน และเช็คจ่ายยกเลิก สามารถดูแยกตามธนาคาร ตามรหัสเจ้าหนี้แต่ละราย และตามช่วงวันที่ที่ต้องการได้

 

รายงานแนบ Bank Reconcile เช็คจ่าย
 
เป็นรายงานที่ใช้แสดงรายละเอียดของเช็คแต่ละใบ เพื่อใช้ประกอบการตรวจสอบ Bank Reconcileโดย สามารถเรียกดูข้อมูลตามสถานะที่ต้องการได้ เช่น เช็คจ่ายทั้งหมด เช็คจ่ายในมือ เช็คผ่าน เช็คคืน และ เช็คยกเลิก สามารถดูแยกตามธนาคารตามเจ้าหนี้แต่ละราย ตามช่วงวันที่ที่ต้องการได้