เช็คจ่ายผ่าน
   

เจ้าหนี้ยกมา


เพื่อใช้ในการบันทึกเช็คจ่ายผ่าน หลังจากที่มีการบันทึกเช็คจ่ายแล้วเป็นการบันทึกหลังจากที่มีการเช็คข้อมูลจาก Statement ธนาคารว่าผู้ถือเช็คได้นำเช็คไปขึ้นเงินและรับเงินไปแล้ว เมื่อบันทึกเสร็จจะมีสถานะ เป็น ตัว P คือ ผ่านแล้ว
 Benefit :

สามารถบันทึกรายละเอียดในกรณีที่มีเช็คจ่ายผ่าน

สามารถดูรายงานเช็คจ่ายผ่านได้

รองรับการบันทึกบัญชีในสมุดรายวัน

ในกรณีที่เลือกรายการเช็คมาแล้วสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับเช็คใบนั้นได้ในส่วนด้านล่างของเอกสาร

สามารถเลือกรายการเช็คจ่ายในหลายรายการต่อ 1 เลขที่เอกสาร

สามารถดูรายงาน Statement ได้หลังจากบันทึกข้อมูลเช็คจ่ายผ่านเรียบร้อยแล้ว

รายงาน สามารถ Drill Down รายการเพื่อแสดงหน้าจอบันทึกได้

 

รายงานที่ได้รับจากการบันทึก :
รายงานเช็คจ่าย – เช็คผ่าน
 
เป็นรายงานที่แสดงเกี่ยวกับรายละเอียดเช็ค ที่ทางธนาคารได้ตัดเงินในบัญชีของกิจการจะแสดงเกี่ยวกับเช็ค ว่าได้จ่ายให้กับเจ้าหนี้รายใด วันที่จ่ายชำระ วันที่บนเช็ค พร้อมบอกจำนวนเงินบนเช็ค ซึ่ง สามารถดูเรียงตามสมุดเงินฝาก และเรียงตามเลขที่เอกสารตามต้องการได้

 

รายงาน Statement
 
เป็นรายงานที่แสดงรายละเอียดที่มีผลกระทบกับสมุดเงินฝากของกิจการ ไว้สำหรับตรวจสอบการเคลื่อนไหวของสมุดเงินฝาก ซึ่งสามารถ เรียกดูรายงานได้ ทั้งแบบแจกแจง (จะแสดงรายการเคลื่อนไหวว่าในวันหนึ่ง มีการรับ และจ่าย ให้กับใคร และจำนวนเท่าไหร่) ส่วนแบบสรุป (จะแสดงรายการเคลื่อนไหวสรุปเป็นวัน ว่ามีการรับ และจ่าย จำนวนเท่าไหร่)

 

รายงานแนบ Bank Reconcile เช็คจ่าย
 
เป็นรายงานที่ใช้แสดงรายละเอียดของเช็คแต่ละใบ เพื่อใช้ประกอบการตรวจสอบ Bank Reconcileโดยสามารถเรียกดูข้อมูลตามสถานะที่ต้องการได้ เช่น เช็คจ่ายทั้งหมด เช็คจ่ายในมือ เช็คผ่าน เช็คคืน และ เช็คยกเลิก สามารถดูแยกตามธนาคารตามเจ้าหนี้แต่ละราย ตามช่วงวันที่ที่ต้องการได้

 

รายงานเช็คจ่ายแยกตามสถานะ
 
เป็นรายงานที่แสดงเกี่ยวกับสถานะของเช็คแต่ละใบ ว่าอยู่ในสถานะใด โดยสามารถเรียกดูข้อมูลตามสถานะที่ต้องการได้ เช่น เช็คจ่ายทั้งหมด เช็คจ่ายในมือ เช็คจ่ายผ่าน เช็คจ่ายคืน และเช็คจ่ายยกเลิก สามารถดูแยกตามธนาคาร ตามรหัสเจ้าหนี้แต่ละราย และตามช่วงวันที่ที่ต้องการได้

 

รายงานยอดคงเหลือแยกตามธนาคาร
 
เป็นรายงานที่แสดงยอดคงเหลือของสมุดเงินฝากธนาคารแต่ละเล่มของกิจการ โดยแยกเป็นแต่ละธนาคาร ซึ่งแสดงรายละเอียด ประเภทสมุดเงินฝาก ชื่อธนาคาร เลขที่สมุดเงินฝาก ชื่อสมุดเงินฝาก จำนวนเงิน

 

รายงานยอดคงเหลือตามประเภทเงินฝาก
 
เป็นรายงานที่แสดงยอดคงเหลือของสมุดเงินฝากธนาคารแต่ละเล่มของกิจการ โดยแยกเป็นแต่ละประเภทเงินฝาก ซึ่งแสดงรายละเอียด ชื่อธนาคาร เลขที่สมุดเงินฝาก ชื่อสมุดเงินฝาก จำนวนเงิน