เปลี่ยนเช็ครับ
   

เปลี่ยนเช็ครับ


เพื่อใช้ในการบันทึกเปลี่ยนเช็ครับที่มีสถานะเป็นเช็คคืน และเช็คยกเลิก ซึ่งไม่สามารถขึ้นเงินได้ โดยสามารถเปลี่ยนกับเช็ครับฉบับใหม่ที่ลูกหนี้ออกให้ และเงินสดตามแต่กรณี
 Benefit :

สามารถบันทึกรายละเอียดในกรณีที่มีการเปลี่ยนเช็ครับ

รองรับการบันทึกบัญชีในสมุดรายวัน

สามารถเลือกรายการเช็คที่ถูกเปลี่ยนและเช็คที่จะนำมาเปลี่ยนได้พร้อมกันหลาย ๆ ใบ

สามารถเลือกวิธีรับชำระได้ทั้งการรับด้วยเช็คใบใหม่ และรับเป็นเงินสด

สามารถบันทึกผลกำไรขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนเช็ค ในกรณีที่ได้รับเงินไม่เต็มจำนวนเงิน หรือ ได้รับเกิน จากจำนวนที่ต้องได้รับ

สามารถบันทึกเป็นการชำระจากการเปลี่ยนเช็คบางส่วนได้ (ทยอยจ่ายคืน)

สามารถดูรายงานการเปลี่ยนเช็ครับได้

รายงาน สามารถ Drill Down รายการเพื่อแสดงหน้าจอบันทึกได้

 

รายงานที่ได้รับจากการบันทึก :
รายงานเช็ครับ – เปลี่ยนเช็ครับ
 
เป็นรายงานที่แสดงเกี่ยวกับรายละเอียดเช็ค ที่มีการเปลี่ยนเช็ค โดยจะแสดงทั้งใบเดิม และใบใหม่ จะแสดงเกี่ยวกับที่มาของเช็ค วันที่รับชำระ วันที่บนเช็ค พร้อมบอกจำนวนเงินบนเช็ค ซึ่งสามารถดูรายงานเรียงตามสมุดเงินฝาก และเรียงตามเลขที่เอกสารตามต้องการได้

 

รายงานเช็ครับคืน – เปลี่ยนเช็ครับ
 
เป็นรายงานที่แสดงเกี่ยวกับรายละเอียดเช็ค ที่มีการคืน และได้เปลี่ยนเช็คใบใหม่ จะแสดงเกี่ยวกับที่มาของเช็ค ว่าได้รับจากลูกค้ารายใด วันที่รับชำระ วันที่บนเช็ค จากลูกค้ารายใด พร้อมบอกจำนวนเงินบนเช็ค และบอกรายละเอียดของเช็คใบใหม่ วันที่บนเช็ค จำนวนเงิน ซึ่งสามารถเรียกดูรายงานเรียงตามสมุดเงินฝาก และเรียงตามเลขที่เอกสารตามต้องการได้