ยกเลิกเช็ครับ
   

ยกเลิกเช็ครับ


เพื่อบันทึกรายการยกเลิกเช็ครับ หลังจากที่มีการบันทึกเช็ครับมาแล้ว เช่น การไม่ได้ประทับตราบริษัท หรือ เซ็นต์ชื่อไม่ครบ เป็นสาเหตุทำให้ไม่สามารถนำไปฝากธนาคารได้ บริษัทฯ ได้ทำการแจ้งให้ผู้ออกเช็คทราบ พร้อมทั้งทำการยกเลิกเช็ค ซึ่งหลังจากมีการบันทึกจะมีสถานะเป็น C คือ ยกเลิก
 Benefit :

สามารถบันทึกรายละเอียดในกรณีที่มีการยกเลิกเช็ครับ

ในกรณีที่เลือกรายการเช็คมาแล้วสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับเช็คใบนั้นได้

สามารถดูสถานะเช็คได้ที่หน้าจอหลังจากมีการบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว

สามารถเลือกรายการเช็ครับได้หลายรายการต่อ 1 เลขที่เอกสาร

รายการยกเลิกเช็ครับสามารถนำไปบันทึกรายการเปลี่ยนเช็คได้

สามารถดูรายงานการยกเลิกเช็ครับได้

รายงาน สามารถ Drill Down รายการเพื่อแสดงหน้าจอบันทึกได้

 

รายงานที่ได้รับจากการบันทึก :
รายงานเช็ครับ – ยกเลิกเช็ครับ
 
เป็นรายงานที่แสดงเกี่ยวกับรายละเอียดเช็ค ที่มีการยกเลิก จะแสดงเกี่ยวกับที่มาของเช็ค ว่าได้รับจากลูกค้ารายใด วันที่รับชำระ วันที่บนเช็ค จากลูกค้ารายใด พร้อมบอกจำนวนเงินบนเช็ค ซึ่งสามารถดูเรียงตามสมุดเงินฝาก และเรียงตามเลขที่เอกสารตามต้องการได้

 

รายงานเช็ครับแยกตามสถานะ
 
เป็นรายงานที่แสดงเกี่ยวกับสถานะของเช็คแต่ละใบ ว่าอยู่ในสถานะใด โดยสามารถเรียกดูข้อมูลตามสถานะที่ต้องการได้ เช่น เช็ครับทั้งหมด เช็ครับในมือ ขายลดเช็ค เช็คนำฝาก เช็คผ่าน เช็คคืน และเช็คยกเลิก สามารถดูแยกตามธนาคาร ตามลูกหนี้แต่ละราย ตามช่วงวันที่ที่ต้องการได้

 

รายงานแนบ Bank Reconcile เช็ครับ
 
เป็นรายงานที่ใช้แสดงรายละเอียดของเช็คแต่ละใบ เพื่อใช้ประกอบการตรวจสอบ Bank Reconcileโดยสามารถเรียกดูข้อมูลตามสถานะที่ต้องการได้ เช่น เช็ครับทั้งหมด เช็ครับในมือ ขายลดเช็ค เช็คนำฝาก เช็คผ่าน เช็คคืน และเช็คยกเลิก สามารถดูแยกตามธนาคาร ตามลูกหนี้แต่ละราย ตามช่วงวันที่ที่ต้องการได้