เช็ครับผ่าน
   

เช็ครับผ่าน


เพื่อบันทึกรายการเช็ครับผ่าน หลังจากที่มีการนำรายการฝากธนาคารแล้ว ธนาคารรับเช็ค และนำเงินเข้าบัญชีธนาคารให้ ซึงหลังจากมีการบันทึกจะมีสถานะเป็น P คือ เช็คผ่าน
 Benefit :

สามารถบันทึกรายละเอียดในกรณีที่มีเช็ครับผ่าน หรือหลังจากที่มีการนำเช็ครับฝากธนาคารแล้ว

รองรับการบันทึกบัญชีในสมุดรายวัน

ในกรณีที่เลือกรายการเช็คมาแล้วสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับเช็คใบนั้นได้

สามารถเลือกรายการเช็ครับได้หลายรายการต่อ 1 เลขที่เอกสาร

สามารถบันทึกภาษี หัก ณ ที่จ่ายได้

สามารถดูรายงานการเช็ครับผ่านได้

สามารถดูรายงาน Statement ได้ในกรณีที่บันทึกรายการเรียบร้อยแล้ว

รายงาน สามารถ Drill Down รายการเพื่อแสดงหน้าจอบันทึกได้

 

รายงานที่ได้รับจากการบันทึก :
รายงานเช็ครับ – เช็คผ่าน
 
เป็นรายงานที่แสดงเกี่ยวกับรายละเอียดเช็ค ที่มีการนำฝากธนาคาร และบันทึกเป็นเช็คผ่านเรียบร้อยแล้ว จะแสดงเกี่ยวกับที่มาของเช็ค ว่าได้รับจากลูกค้ารายใด วันที่รับชำระ วันที่บนเช็ค พร้อมบอกจำนวนเงินบนเช็ค ซึ่ง สามารถเรียกดูรายงานตามสมุดเงินฝาก และเรียงตามเลขที่เอกสารตามต้องการได้

 

รายงานเช็ครับแยกตามสถานะ
 
เป็นรายงานที่แสดงเกี่ยวกับสถานะของเช็คแต่ละใบ

 

รายงาน Statement
 
เป็นรายงานที่แสดงรายละเอียดรายะเอียดที่มีผลกระทบกับสมุดเงินฝากของกิจการ ไว้สำหรับการตรวจสอบการเคลื่อนไหวของสมุดเงินฝาก ซึ่งสามารถ เรียกดูรายงานได้ ทั้งแบบแจกแจง (จะแสดงรายการเคลื่อนไหวว่าในวันหนึ่ง มีการรับ และจ่าย ให้กับรายใด และจำนวนเท่าไหร่) ส่วนแบบสรุป (จะแสดงรายการเคลื่อนไหวสรุปเป็นวัน ว่ามีการรับ และจ่าย จำนวนเท่าไหร่)

 

รายงานแนบ Bank Reconcile เช็ครับ
 
เป็นรายงานที่ใช้แสดงรายละเอียดของเช็คแต่ละใบ เพื่อใช้ประกอบการตรวจสอบ Bank Reconcileโดยสามารถเรียกดูข้อมูลตามสถานะที่ต้องการได้ เช่น เช็ครับทั้งหมด เช็ครับในมือ ขายลดเช็ค เช็คนำฝาก เช็คผ่าน เช็คคืน และเช็คยกเลิก สามารถดูแยกตามธนาคาร ตามลูกหนี้แต่ละราย ตามช่วงวันที่ที่ต้องการได้

 

รายงานยอดคงเหลือแยกตามธนาคาร
 
เป็นรายงานที่แสดงยอดคงเหลือของสมุดเงินฝากธนาคารแต่ละเล่มของกิจการ โดยแยกเป็นแต่ละธนาคาร ซึ่งแสดงรายละเอียด ประเภทสมุดเงินฝาก ชื่อธนาคาร เลขที่สมุดเงินฝาก ชื่อสมุดเงินฝาก จำนวนเงิน

 

รายงานยอดคงเหลือตามประเภทเงินฝาก
 
เป็นรายงานที่แสดงยอดคงเหลือของสมุดเงินฝากธนาคารแต่ละเล่มของกิจการ โดยแยกเป็นแต่ละประเภทเงินฝาก ซึ่งแสดงรายละเอียด ชื่อธนาคาร เลขที่สมุดเงินฝาก ชื่อสมุดเงินฝาก จำนวนเงิน