Who's Online

ขณะนี้มี 3 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
ฝากเช็ครับ
   

ฝากเช็ครับ


เพื่อใช้ในการบันทึกนำเช็ครับฝากธนาคาร เป็นการระบุสถานะเช็คว่าอยู่ในขั้นตอนที่การนำฝาก ซึ่งหลังจากมีการบันทึกจะมีสถานะเป็น B คือนำฝากเข้าธนาคารเรียบร้อยแล้ว
 Benefit :

สามารถบันทึกรายละเอียดในกรณีที่มีการฝากเช็ครับ

ในกรณีที่เลือกรายการเช็คมาแล้วสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับเช็คได้

สามารถดูสถานะเช็คได้ที่หน้าจอหลังจากมีการบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว

รองรับการบันทึกบัญชีในสมุดรายวันในกรณีที่บริษัทต้องการควบคุมรายการเช็ครับรอเรียกเก็บ กรณีที่เช็คยังไม่ผ่าน โดย Post รายการ GL ได้

สามารถเลือกรายการเช็ครับได้หลายรายการต่อ 1 เลขที่เอกสาร

สามารถดูรายงานการฝากเช็คได้

รายงาน สามารถ Drill Down รายการเพื่อแสดงหน้าจอบันทึกได้

 

รายงานที่ได้รับจากการบันทึก :
รายงานเช็ครับ – ฝากเช็ค
 
เป็นรายงานที่แสดงเกี่ยวกับรายละเอียดเช็ค ที่มีการนำฝากธนาคารเรียบร้อยแล้ว จะแสดงเกี่ยวกับที่มาของเช็ค ว่าได้รับจากใคร วันที่รับชำระ วันที่บนเช็ค พร้อมบอกจำนวนเงินบนเช็ค ซึ่ง สามารถเรียกดูตามสมุดเงินฝาก และเรียงตามเลขที่เอกสารได้

 

รายงานการจัดอายุหนี้เช็คลูกหนี้
 
เป็นรายงานที่แสดงเกี่ยวกับลูกหนี้แต่ละราย ว่ามีเช็คที่ยังคงค้างอยู่ทั้งหมดกี่ใบ (ไม่มีการบันทึกเช็ครับผ่าน) จำนวนเงินเท่าไหร่ และเช็คที่ยังค้างอยู่นี้เป็นเช็คในกำหนด หรือเป็นเช็คเกินกำหนดแล้ว

 

รายงานแนบ Bank Reconcile เช็ครับ
 
เป็นรายงานที่ใช้แสดงรายละเอียดของเช็คแต่ละใบ เพื่อใช้ประกอบการตรวจสอบ Bank Reconcileโดยสามารถเรียกดูข้อมูลตามสถานะที่ต้องการได้ เช่น เช็ครับทั้งหมด เช็ครับในมือ ขายลดเช็ค เช็คนำฝาก เช็คผ่าน เช็คคืน และเช็คยกเลิก สามารถดูแยกตามธนาคาร ตามลูกหนี้แต่ละราย ตามช่วงวันที่ที่ต้องการได้

 

รายงานเช็ครับแยกตามสถานะ
 
เป็นรายงานที่แสดงเกี่ยวกับสถานะของเช็คแต่ละใบ ว่าอยู่ในสถานะใด โดยสามารถเรียกดูข้อมูลตามสถานะที่ต้องการได้ เช่น เช็ครับทั้งหมด เช็ครับในมือ ขายลดเช็ค เช็คนำฝาก เช็คผ่าน เช็คคืน และเช็คยกเลิก สามารถดูรายงานแยกตามธนาคาร ตามลูกหนี้แต่ละราย ตามช่วงวันที่ที่ต้องการได้