Who's Online

ขณะนี้มี 3 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
ขายลดเช็ค
   

เจ้าหนี้ยกมา


เพื่อบันทึกรายการเช็ครับที่บริษัทนำไปขายลดให้กับ ธนาคาร สถาบันการเงิน บุคคลภายนอก เพื่อนำเงินมาหมุนเวียนใช้ในกิจการ ซึ่งเมื่อมีการบันทึกเช็คใบนั้น จะเปลี่ยนสถานะหรือสัญญลักษณ์เป็นตัว (S) หมายถึงการขายลดเช็คออกไปแล้ว
 Benefit :

สามารถบันทึกรายละเอียดในกรณีที่มีการขายลดเช็คได้

สามารถเลือกรายการเช็ครับได้หลายรายการต่อ 1 เลขที่เอกสาร

สามารถบันทึกค่าธรรมเนียมและส่วนลดเช็ค ที่เกิดจากการขายลดได้

สามารถบันทึกบัญชีในสมุดรายวัน อัตโนมัติ

สามารถบันทึกภาษีหัก ณ ที่จ่ายได้

ในกรณีที่เลือกรายการเช็คมาแล้วสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับเช็คใบนั้นได้

สามารถดูสถานะเช็คได้ที่หน้าจอหลังจากมีการบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว

สามารถดูรายงานการขายลดเช็คได้

สามารถดูรายงาน Statement ได้ในกรณีที่บันทึกรายการเรียบร้อยแล้ว

รายงาน สามารถ Drill Down รายการเพื่อแสดงหน้าจอบันทึกได้

 

รายงานที่ได้รับจากการบันทึก :
รายงานเช็ครับ – ขายลดเช็ค
 
เป็นรายงานที่แสดงเกี่ยวกับรายละเอียดเช็ค ที่มีการขายลดเช็ค จะแสดงเกี่ยวกับจำนวนเงินที่ขาย ค่าธรรมเนียม ส่วนลดเช็ค และยอดคงเหลือหลังหักส่วนลด ซึ่งสามารถเรียกรายงานแยกตามสมุดเงินฝาก และเรียงตามเลขที่เอกสารตามต้องการได้

 

รายงานเช็ครับแยกตามสถานะ
 
เป็นรายงานที่แสดงเกี่ยวกับสถานะของเช็คแต่ละใบ ว่าอยู่ในสถานะใด โดยสามารถเรียกดูข้อมูลตามสถานะที่ต้องการได้ เช่น เช็ครับทั้งหมด เช็ครับในมือ ขายลดเช็ค เช็คนำฝาก เช็คผ่าน เช็คคืน และเช็คยกเลิก สามารถดูรายงานแยกตามธนาคาร ตามลูกหนี้แต่ละราย ตามช่วงวันที่ที่ต้องการได้

 

รายงานการจัดอายุหนี้เช็คลูกหนี้
 
เป็นรายงานที่แสดงเกี่ยวกับลูกหนี้แต่ละราย ว่ามีเช็คที่ยังคงค้างอยู่ทั้งหมดกี่ใบ (ไม่มีการบันทึกเช็ครับผ่าน) จำนวนเงินเท่าไหร่ และเช็คที่ยังค้างอยู่นี้เป็นเช็คในกำหนด หรือเป็นเช็คเกินกำหนดแล้ว

 

รายงานแนบ Bank Reconcile เช็ครับ
 
เป็นรายงานที่ใช้แสดงรายละเอียดของเช็คแต่ละใบ เพื่อใช้ประกอบการตรวจสอบ Bank Reconcileโดยสามารถเรียกดูข้อมูลตามสถานะที่ต้องการได้ เช่น เช็ครับทั้งหมด เช็ครับในมือ ขายลดเช็ค เช็คนำฝาก เช็คผ่าน เช็คคืน และเช็คยกเลิก สามารถดูแยกตามธนาคาร ตามลูกหนี้แต่ละราย ตามช่วงวันที่ที่ต้องการได้