Who's Online

ขณะนี้มี 2 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
เช็ครับ
   

เช็ครับ


หน้าต่างเก็บข้อมูลเช็ครับของบริษัท ทั้งเช็คที่เป็นเช็คยกมา การรับเงินมัดจำ ขายสด รับชำระหนี้จากลูกหนี้ การบันทึกรายการรายวัน และ เช็คที่ออกใหม่แทนเช็คฉบับเดิม ซึ่งประกอบด้วยสถานะดังต่อไปนี้ (H คือ เช็คในมือ, S คือ ขายลดเช็ค , B คือ เช็คนำฝาก , P คือ เช็คผ่าน , R คือ เช็คคืน และ C คือ ยกเลิก)
 Benefit :

สามารถบันทึกโดยไม่ต้องระบุรหัสลูกหนี้ได้

สามารถบันทึกในกรณีที่เป็นเช็คยกมาได้

ในกรณีที่เลือกรายการเช็คมาแล้วสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับเช็คใบนั้นได้

สามารถบันทึกได้ทั้งในกรณีที่เป็นเช็คและบัตรเครดิต

สามารถบันทึกได้ 2 รูปแบบ คือบันทึกที่ระบบเช็คโดยตรงแล้วอ้างอิงไปใช้ ที่ระบบอื่น และบันทึกข้อมูลจากระบบอื่นแล้ว Link มาที่ระบบเช็ค

เมื่อคลิก Find หน้าจอเช็ครับ จะแสดงเกี่ยวกับเช็คที่อยู่ในระบบทุกสถานะ เปรียบเสมือนทะเบียนเช็ค พร้อมมีการแสดงสถานะเช็ค และแสดงว่า Link มาจากหน้าจอใด

สามารถดูปฏิทินวันที่ครบกำหนดเช็ครับได้

รองรับรายงานแนบ Bank Reconcile

สามารถดูรายงาน Statement ได้หลังจากที่ได้มีการบันทึกข้อมูลเช็ครับผ่านเรียบร้อยแล้ว

มีรายงานแยกเช็คกับบัตรเครดิตแยกกัน

สามารถเรียกดูรายงานแยกตามสถานะของเช็คได้ทุกสถานะ

สามารถดู History สำหรับเช็คที่บันทึกไปแล้วได้

รายงาน สามารถ Drill Down รายการเพื่อแสดงหน้าจอบันทึกได้

 

รายงานที่ได้รับจากการบันทึก :
รายงานเช็ครับ
 
เป็นรายงานที่แสดงเกี่ยวกับรายละเอียดเช็คว่ามีการรับมาจากลูกหนี้รายใด พร้อมบอกจำนวนเงินบนเช็ค ซึ่ง สามารถเรียกดูรายงานตามวันที่รับเช็ค เรียงตามธนาคาร เรียงตามวันที่ครบกำหนด

 

รายงานเช็ครับ – ยกมา
 
เป็นรายงานที่แสดงเกี่ยวกับเช็ครับที่เป็นเช็คยกมาทั้งหมด โดยแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับเช็คว่ารับมาจากลูกหนี้รายใด พร้อมบอกจำนวนเงินบนเช็ค ซึ่งสามารถนำรายงานนี้เปรียบเทียบ กับรายงานแยกประเภทเพื่อตรวจสอบรายละเอียด เกี่ยวกับจำนวนเงินของสมุดเงินฝากธนาคาร

 

รายงานบัตรเครดิต
 
เป็นรายงานที่แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับการรับชำระเป็นบัตรเครดิต ซึ่งจะแสดงรายการเกี่ยวกับวันที่เอกสาร เลขที่เอกสาร เลขที่บัตรเครดิต ชื่อลูกหนี้ จำนวนเงิน

 

รายงานการจัดอายุหนี้เช็คลูกหนี้
 
เป็นรายงานที่แสดงเกี่ยวกับลูกหนี้แต่ละราย ว่ามีเช็คที่ยังคงค้างอยู่ทั้งหมดกี่ใบ (ไม่มีการบันทึกเช็ครับผ่าน) จำนวนเงินเท่าไหร่ และเช็คที่ยังค้างอยู่นี้เป็นเช็คในกำหนด หรือเป็นเช็คเกินกำหนดแล้ว