ใบเสร็จรับเงิน (ก่อนรับเงิน)
   

ใบเสร็จรับเงิน (ก่อนรับเงิน)


สำหรับกรณีที่ต้องการออกใบเสร็จรับเงินเพื่อที่จะไปเก็บหนี้กับลูกค้า ก่อนที่จะทราบรายละเอียดการรับชำระทั้งหมด ซึ่งการเตรียมการรับเงินยังไม่มีผลกระทบต่อการ์ดลูกหนี้
 Benefit :

สามารถอ้างอิง Invoice จากระบบขายเชื่อ, ลูกหนี้ยกมา, ตั้งลูกหนี้อื่นหรืออ้างอิงจากใบวางบิล (Bill List) เพื่อนำมาบันทึกใบเสร็จรับเงินได้ และสามารถอ้างอิงได้มากกว่า 1 Invoice ต่อการจัดทำใบเสร็จรับเงิน 1 ครั้ง

โปรแกรมสามารถรองรับระบบ Multi Currency ในกรณีที่เป็นเงินตราต่างประเทศ

สามารถยกเลิกใบเสร็จรับเงิน(ก่อนรับเงิน) ได้

สามารถสั่งพิมพ์แบบฟอร์มใบเสร็จรับเงิน (ก่อนรับเงิน) ได้

สามารถเรียกดูรายงานที่เกี่ยวข้องกับการใบเสร็จรับเงิน (ก่อนรับเงิน)ได้ เช่น รายงานใบเสร็จรับเงิน (ก่อนรับเงิน), ใบเสร็จรับเงิน (ก่อนรับเงิน-รับชำระแล้ว), รายงานใบเสร็จรับเงิน (ก่อนรับเงิน-ยังไม่รับ ชำระ) เป็นต้น

สามารถ Drill Down รายงานใบเสร็จรับเงิน (ก่อนรับเงิน) เพื่อตรวจสอบดูรายละเอียดการบันทึกได้

 

รายงานที่ได้รับจากการบันทึก :
รายงานใบเสร็จรับเงิน (ก่อนรับเงิน)
 
เป็นรายงานแสดงรายละเอียดใบเสร็จรับเงิน (ก่อนรับเงิน)แต่ละรายการ ซึ่งสามารถเลือกได้ว่าต้องการเรียกดูแบบสรุป (ไม่แสดงรายละเอียดเอกสาร) หรือแจกแจง (แสดงรายละเอียดเอกสาร) และเรียกข้อมูลตามช่วงวันที่, เลขที่ใบเสร็จ, รหัสลูกหนี้ หรือสถานะเอกสาร ได้

 

รายงานใบเสร็จรับเงิน (ก่อนรับเงิน-ยังไม่รับชำระ)
 
เป็นรายงานแสดงรายละเอียดใบเสร็จรับเงิน (ก่อนรับเงิน) ที่ยังไม่ถูกอ้างอิงไปบันทึกรับชำระหรือรับชำระบางส่วน เพื่อทำให้ทราบยอดค้างชำระทั้งหมด ซึ่งสามารถเรียกดูข้อมูลตามช่วงวันที่, เลขที่ใบเสร็จ, รหัสลูกหนี้ หรือสถานะเอกสารได้

 

รายงานใบเสร็จรับเงิน (ก่อนรับเงิน-รับชำระแล้ว)
 
เป็นรายงานแสดงรายละเอียดใบเสร็จรับเงิน (ก่อนรับเงิน) ที่ถูกอ้างอิงไปบันทึกรับชำระแล้วหรือชำระบางส่วน ซึ่งสามารถเรียกดูข้อมูลตามช่วงวันที่, เลขที่ใบเสร็จ, รหัสลูกหนี้ ได้