ใบวางบิล
   

ใบวางบิล


สำหรับบันทึกรายการเมื่อต้องการจัดทำใบวางบิลกับลูกค้าหรือลูกหนี้ โดยอ้างอิงจากยอดค้างชำระต่าง ๆ เพื่อนำไปใช้ในการบันทึกรับชำระหนี้ต่อไป
 Benefit :

สามารถอ้างอิง Invoice จากระบบขายเชื่อ, ลูกหนี้ยกมา, ตั้งลูกหนี้อื่น ๆมาบันทึกใบวางบิลได้ และ สามารถอ้างอิงได้มากกว่า 1 Invoiceต่อการจัดทำใบวางบิล 1 ครั้ง

สามารถอ้างอิงใบวางบิลไปบันทึกรับชำระหนี้ได้

สามารถดูประวัติเอกสาร (History) ว่าถูกอ้างอิงไปในระบบใดได้

สามารถเรียกดูปฏิทินการนัดรับชำระจากใบวางบิลได้

สามารถอ้างอิงไปบันทึกการรับชำระหนี้บางส่วนได้

สามารถสั่งพิมพ์แบบฟอร์มใบวางบิล จากระบบได้

สามารถเรียกดูรายงานที่เกี่ยวข้องกับการใบวางบิลได้ เช่น รายงานใบวางบิล, ใบวางบิล-ยังไม่รับชำระ,รายงานนัดชำระเงิน-จากใบวางบิล เป็นต้น

สามารถ Drill Down รายงานใบวางบิล เพื่อตรวจสอบดูรายละเอียดการบันทึกได้

 

รายงานที่ได้รับจากการบันทึก :
รายงานใบวางบิล
 
เป็นรายงานแสดงรายละเอียดใบวางบิลแต่ละรายการ ซึ่งสามารถเลือกได้ว่าต้องการเรียกดูแบบสรุป (ไม่แสดงรายละเอียดเอกสาร) หรือแจกแจง (แสดงรายละเอียดเอกสาร) และเรียกข้อมูลตามช่วงวันที่, เลขที่เอกสาร, รหัสลูกหนี้, รหัสพนักงานขาย

 

รายงานนัดชำระเงิน - จากใบวางบิล
 
เป็นรายงานแสดงรายละเอียดรายการที่ต้องชำระตามวันที่นัดชำระในหน้าจอใบวางบิล เพื่อทำให้ทราบยอดใบวางบิลใดที่ยังไม่ได้รับชำระหรือมียอดคงค้างจำนวนเท่าใด รายการ ซึ่งสามารถเลือกได้ว่าต้องการเรียกดูแบบสรุป (ไม่แสดงรายละเอียดเอกสาร) หรือแจกแจง (แสดงรายละเอียดเอกสาร) และสามารถเรียกดูข้อมูลตามช่วงวันที่นัดชำระ, เลขที่เอกสาร, รหัสลูกหนี้, พนักงานขาย ได้

 

รายงานใบวางบิล – ยังไม่รับชำระ
 
เป็นรายงานแสดงรายการใบวางบิลที่ยังไม่ถูกอ้างอิงหรืออ้างอิงไปรับชำระหนี้บางส่วน เพื่อทำให้ทราบว่าใบวางบิลใดยังไม่ได้รับชำระหรือมียอดคงค้างจำนวนเท่าใด ซึ่งสามารถเรียกดูข้อมูลตามช่วงวันที่, เลขที่ใบวางบิลและรหัสลูกหนี้ ได้

 

รายงานใบส่งของ-ใบวางบิล
 
เป็นรายงานแสดงรายละเอียด Invoice ที่ถูกอ้างอิงมาทำใบวางบิล ซึ่งสามารถเรียกดูข้อมูลตามช่วงวันที่ใบส่งของ, เลขที่เอกสาร, รหัสลูกหนี้, รหัสพนักงานขายได้

 

รายงานใบส่งของ-ยังไม่วางบิล
 
เป็นรายงานแสดงรายละเอียด Invoice (ขายเชื่อ, ลูกหนี้ยกมา, ตั้งลูกหนี้อื่นๆ , ลดหนี้, เพิ่มหนี้ ) ที่ยังไม่ถูกอ้างอิงมาทำใบวางบิล ซึ่งสามารถเรียกดูข้อมูลตามช่วงวันที่ใบส่งของ, เลขที่เอกสาร, รหัสลูกหนี้, รหัสพนักงานขายได้

 

รายงานวิเคราะห์อายุใบวางบิล
 
เป็นรายงานแสดงรายละเอียดใบวางบิลตามช่วงอายุต่างๆ ที่กำหนด เพื่อใช้ในการวิเคราะห์อายุใบวางบิลว่าเกินวันครบกำหนดหรือไม่ และหากเกินกำหนด เกินอยู่ในช่วงกี่วันจำนวนเท่าไร ทำให้สามารถควบคุมในเรื่องการจัดเก็บหนี้ต่อไป ซึ่งสามารถเลือกได้ว่าต้องการเรียกดูแบบสรุป (ไม่แสดงรายละเอียด Invoice) หรือแจกแจง