Who's Online

ขณะนี้มี 3 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
ตั้งลูกหนี้อื่นๆ
   

ลูกหนี้อื่นๆ


ใช้ในการบันทึกรายได้อื่น ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการขายสินค้าและบริการของกิจการโดยตรง แต่ต้องการควบคุมการ์ดลูกหนี้
 Benefit :

สามารถอ้างอิงเอกสารจากใบสั่งขายจากระบบ SO เพื่อบันทึกการตั้งลูกหนี้อื่น ๆ ได้

บันทึกรายได้อื่น ๆ ที่นอกเหนือจากการขายสินค้าและบริการของกิจการ (ในกรณีที่มีการตั้งหนี้ไว้ก่อนเพื่อที่จะอ้างอิงไปรับชำระหนี้ )

สามารถนำเงินมัดจำมาตัดยอดหนี้ได้ ในกรณีที่มีการรับเงินมัดจำล่วงหน้า

บันทึกรายการแยกเป็น Job และแยกเป็นแผนกได้ เพื่อดูรายงานแยก ตาม Job, แผนก

สามารถกำหนดให้ระบบทำการบันทึกรายการบัญชีและภาษีขายให้อัตโนมัติได้

สามารถดูประวัติเอกสาร (History) ว่าถูกอ้างอิงไปในระบบใดได้

สามารถอ้างอิงไปบันทึกรับชำระหนี้บางส่วนได้

มีสถานะเอกสาร (Full, Partially) แสดงในกรณีอ้างอิงตั้งลูกหนี้อื่นๆไปใช้ในเมนูต่างๆ

สามารถสั่งพิมพ์แบบฟอร์มตั้งลูกหนี้อื่นๆ จากระบบได้

สามารถเรียกดูรายงานที่เกี่ยวข้องกับการตั้งลูกหนี้อื่นๆ ได้ เช่น การ์ดลูกหนี้, วิเคราะห์อายุลูกหนี้

สามารถ Drill Down รายงานตั้งลูกหนี้อื่นๆ เพื่อตรวจสอบดูรายละเอียดการบันทึกได้

 

รายงานที่ได้รับจากการบันทึก :
รายงานตั้งลูกหนี้อื่น ๆ
 
เป็นรายงานแสดงรายละเอียดการบันทึกตั้งลูกหนี้อื่นๆ ซึ่งสามารถเลือกได้ว่าต้องการเรียกดูแบบสรุป (ไม่แสดงรายละเอียดรายได้) หรือแจกแจง (แสดงรายละเอียดรายได้) และเรียกข้อมูลตามช่วงวันที่, เลขที่เอกสาร, รหัสลูกหนี้, รหัสพนักงานขาย ได้