ลูกหนี้ยกมา
   

ลูกหนี้ยกมา


ใช้ในการบันทึกยอดลูกหนี้ยกมาเมื่อเริ่มใช้โปรแกรมครั้งแรก เพื่อนำไปอ้างอิงในการบันทึกการรับชำระหนี้ ลดหนี้, หรือเพิ่มหนี้ ต่อไป
 Benefit :

เพื่อบันทึกรายละเอียดลูกหนี้ยกมา เพื่อที่จะอ้างอิงไปทำรายการบันทึกรับชำระหนี้ , ลดหนี้ หรือเพิ่มหนี้ได้

สามารถบันทึกยอดยกมาแบบรวมยอดหนี้ของลูกหนี้แต่ละราย หรือบันทึกแต่ละ Invoice ก็ได้

บันทึกรายการแยกเป็น Job ได้ เพื่อดูรายงานแยกตาม Job

สามารถดูประวัติเอกสาร (History) ว่าถูกอ้างอิงไปในระบบใดได้

สามารถอ้างอิงไปบันทึกรับชำระหนี้บางส่วนได้

สามารถเรียกดูรายงานการเกี่ยวกับลูกหนี้ยกมา เช่น การ์ดลูกหนี้, วิเคราะห์อายุลูกหนี้ได้

รายงานลูกหนี้ยกมาสามารถ Drill Down กลับมาที่หน้าจอบันทึก เพื่อการตรวจสอบได้

 

รายงานที่ได้รับจากการบันทึก :
รายงานลูกหนี้ยกมา
 
เป็นรายงานแสดงรายละเอียดการบันทึกลูกหนี้ยกมาแต่ละครั้ง ซึ่งสามารถเลือกได้ว่าต้องการเรียกดูแบบสรุป (ไม่แสดงรายละเอียดเอกสาร) หรือแจกแจง (แสดงรายละเอียดเอกสาร) และเรียกข้อมูลตามช่วงวันที่, รหัสพนักงานขาย, รหัสลูกหนี้ ได้