Who's Online

ขณะนี้มี 3 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

E-Learning myAccount
   

 

โปรแกรมบัญชี สำหรับนักบริหารมืออาชีพที่เปี่ยมด้วยประสิทธิภาพลดขั้นตอนการทำงานที่ยุ่งยากซับซ้อน มีเมนูการทำงานทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ โดยเลือกการทำงานแบบระบบ LAN หรือ Standalone สามารถบันทึกข้อมูลแบบ Real Time เพื่อประโยชน์ในการเรียกดูรายงานทันทีที่มีการบันทึกรายการ รองรับการทำงานที่หลากหลายของฝ่ายบัญชีรวมถึงหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตั้งแต่การจัดเก็บข้อมูลการขายสินค้าเข้าสู่ระบบ และส่งผลให้ลดยอดสต็อก บันทึกรับรู้รายได้จากการขายและตั้งลูกหนี้ บันทึกรายงานภาษีขายให้อัตโนมัติ นอกจากนี้ยังสามารถสั่งพิมพ์ใบกำกับภาษีจากโปรแกรมได้ มีปฏิทินแสดงกำหนดวันส่งของ วันนัดรับชำระเพื่อสะดวกในการวางแผนและวิเคราะห์ข้อมูล และเมื่อบันทึกรายการซื้อสินค้าจะส่งผลให้เพิ่มยอดสต็อก พร้อมกับบันทึกรายงานภาษีซื้อให้อัตโนมัติ สามารถสั่งพิมพ์เช็คและฟอร์มต่างๆจากระบบได้ ในเรื่องการคำนวณต้นทุนโปรแกรมสามารถเลือกใช้ได้หลายวิธีไม่ว่าจะเป็น FIFO หรือ Average และระบบสินค้าคงคลังนี้สามารถควบคุมการเคลื่อนไหวของสินค้าได้อย่างครบถ้วน ในส่วนของระบบบัญชีแยกประเภทยังสามารถบันทึกรายการปรับปรุงต่างๆ ทางบัญชี และเรียกดูงบการเงินจากระบบได้ โดยมีระบบรักษาความปลอดภัยในการกำหนดสิทธิ์การเข้าใช้งานเมนูต่าง ๆ หากต้องการตรวจสอบ (Audit) ข้อมูลการทำงาน โปรแกรมมีเมนู Audit Trail Report เก็บประวัติการทำงานของ User ทำให้สามารถตรวจสอบข้อมูลได้หากมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น