Who's Online

ขณะนี้มี 1 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
Prosoff Service Center ซอฟท์แวร์ โปรแกรม โปรแกรมจัดการเกี่ยวกับระบบการรับประกันสินค้า
Prosoft Service Center
 
 
ในปัจจุบันการบริหารและจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ เป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่ง เพื่อสร้างเสริมศักยภาพขององค์กรดังนั้นการนำเทคโนโลยี่สมัยใหม่เข้ามาช่วย ในการจัดระบบการทำงานก็ถือเป็นปัจจัยที่สำคัญอย่างหนึ่งในการพัฒนาองค์กร เพื่อให้องค์กรก้าวไปสู่ความสำเร็จ โดยนำเทคโนโลยี่ของระบบคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการบริหารงานและควบคุมการทำ งานให้เป็นระบบมากยิ่งขึ้นเพื่อความสะดวกในการทำงานและเพิ่มประสิทธิภาพใน การตรวจสอบและค้นหาข้อมูลอย่างรวดเร็วและแม่นยำ ดังนั้นบริษัทจึงได้พัฒนาโปรแกรมจัดการเกี่ยวกับระบบการรับประกันสินค้า (Service Center) ขึ้นมาเพื่อช่วยในการจัดการบริหารการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งระบบ Service Center สามารถอ้างอิงใบส่งของจากการขายสินค้ามาบันทึกการทำใบรับประกันสินค้าได้ เพื่อเพิ่มเติมรายละเอียดและเงื่อนไขการให้บริการ อายุการรับประกัน และลักษณะการให้บริการ เพื่อเป็นการควบคุมและตรวจสอบสินค้าว่าอยู่ในประกันหรือหมดอายุการรับ ประกันไปแล้วซึ่งโปรแกรมจะเก็บประวัติการเข้ารับบริการของลูกค้าอย่าง ละเอียดและถูกต้อง และมีขบวนการทำงานที่เป็นขั้นตอนเพื่อควบคุมการทำงานให้มีประสิทธิภาพ โดยโปรแกรมจะมีระบบการรับแจ้งสาเหตุความเสียหายของสินค้าจากลูกค้า เพื่อเก็บรายละเอียดเบื้องต้น และใช้ในการพิจารณาในการตรวจซ่อมสินค้าเพื่อนำไปประเมินราคาและใช้ในการ เตรียมอะไหล่เพื่อใช้ในการซ่อมแซม เมื่อทำการประเมินราคาความเสียหายแล้ว ก็จะแจ้งให้หัวหน้าส่วนงานผู้รับผิดชอบพิจารณาความเหมาะสมของการประเมิน ราคาความเสียหาย เพื่อทำการอนุมัติก่อนที่จะแจ้งรายละเอียดให้ลูกค้าทราบ โดยโปรแกรมจะมีระบบ ใบรับงานลูกค้า (O/R)เมื่อลูกค้าตกลงซ่อมก็จะทำการพิจารณาเพื่อมอบหมายงานให้พนักงาน ที่มีความชำนาญเฉพาะด้าน ซึ่งจะใช้ระบบ ใบสั่งงาน เพื่อให้พนักงานออกไปปฏิบัติงาน โดยสามารถดูสถานะการปฏิบัติงานได้ว่าอยู่ใน Office หรือออกปฏิบัติงานที่ข้างนอก ในกรณีที่มีการเครมอะไหล่ โปรแกรมก็จะสร้างใบขอเบิกอะไหล่ให้อัตโนมัติเพื่อนำไปเบิกอะไหล่ หลังจากที่ซ่อมเสร็จในกรณีที่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมก็สามารถคีย์ข้อมูล เพิ่มเติมได้ที่ระบบบริการซ่อม หากมีอะไหล่คงเหลือหรือมีการถอดชิ้นส่วนคืนจากการตรวจซ่อมก็สามารถบันทึก รายการที่ระบบถอดคืนอะไหล่เพื่อเป็นการควบคุมอะไหล่คงเหลือ และสิ่งที่สำคัญของการทำงานคือยอดสรุปผลรายได้ค่าใช้จ่ายซึ่งโปรแกรมจะมี ระบบ ปิด Job ซึ่งจะเป็นยอดสรุปเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงกับยอดที่ทำการ ประเมินราคาไว้ เพื่อประเมินประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงาน