Who's Online

Job Cost ซอฟท์แวร์ โปรแกรม โปรแกรมจัดการเกี่ยวกับระบบต้นทุนการผลิต ต้นทุน การผลิต
Price List & Service For Job Cost
1
เปิดใบสั่งผลิต
2
เบิกใช้วัตถุดิบ
3
ค่าแรงทางตรง
4
ค่าใช้จ่าย
5
งานระหว่างทำ
6
ส่งคืนวัตถุดิบ
7
ส่งสินค้าผลิตเสร็จ
8
รับคืนสินค้าผลิตเสร็จ
9
ตรวจสอบสินค้า
10
ปันส่วนโสหุ้ย
11
ปิดใบสั่งผลิต
12
ปิด Job

Service For Job Cost
Service - ติดตั้งโปรแกรมฟรี 1 ครั้งที่บริษัทลูกค้า
- คู่มือการใช้งาน 1 เล่ม
- แผ่นโปรแกรมต้นฉบับ 1 แผ่น
- ฟรี MA 1 ปี
Maintenance
Agreement
- Update Programs ฟรี ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
- อบรมที่ศูนย์โปรซอฟท์ ฟรี (2 ท่าน/ครั้ง)
- การบริการทางโทรศัพท์
- บริการ Online ผ่านระบบ Modem
อัตราค่า Maintenance
Agreement
- กรุงเทพฯ และปริมณฑลกับต่างจังหวัด 10% ของราคาซอฟท์แวร์
Remark - ราคาที่นำเสนอเฉพาะ Applications ไม่รวม Database SQL
Price - System LAN (Unlimited Client ) 150,000 บาท ( ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม )
 
การบริการ Implement นอกสถานที่ ( On Site )
บริการ ณ ศูนย์โปรซอฟท์
( In House  )
กรุงเทพฯ และปริมณฑล
ต่างจังหวัด
5,000 บาท / Manday

   สำหรับลูกค้าต่างจังหวัด คิดอัตราค่าบริการ = 6,000 บาท / Manday 
  (ไม่รวมค่าเดินทาง และที่พัก)
   

1,500 บาท / Manday