Who's Online

ทรานซี โลจิสติคส์

บริษัท ทรานซี โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
" เนื่องจากมีจำนวนพนักงานเพิ่มมากขึ้น และมีการเพิ่มของกำลังคนมากขึ้นตัว ทำให้การเก็บข้อมูลรายละเอียด ประวัติการทำงานของพนักงานต่างๆทำไปด้วยความยุ่งยาก Prosoft HRMIสามารถลดขั้นตอนในการคำนวณภาษีเงินเดือน ด้วยระบบ Manual ซึ่งอาจจะมีการผิดพลาดได้ และยังมีระบบการเตือนเมื่อข้อมูลพนักงาน เช่น วันหมดอายุบัตรประชาชน ของพนักงานหมดลง เป็นต้น ซึ่งสามารถช่วยเตือนความจำให้แก่แผนกบุคคล ให้สามารถทำข้อมูลให้ Update ตลอดเวลา "
 
คุณสมศรี สนธิสมบัติ
:: Assistant GM and Admin Manager


 
 
 
 
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
::
กิจการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ
 
:: ทุนจดทะเบียน :  11,000,000 บาท   :: จำนวนพนักงาน :  100 คน
 
สาเหตุที่นำ software มาให้ใช้ในการทำงาน

"  เนื่องจากมีจำนวนพนักงานเพิ่มมากขึ้น และมีการเพิ่มของกำลังคนมากขึ้น ประกอบกับมีการแตกสาขาเพิ่มขึ้น ทำให้การเก็บข้อมูลรายละเอียด ประวัติการทำงานของพนักงานต่างๆทำไปด้วยความยากลำบาก จึงเห็นความสำคัญของการนำเอาระบบคอมพิวเตอร์ มาช่วยในการบริหารจัดการด้านทรัพยากรบุคคล เพื่อความสะดวก รวดเร็ว และสามารถลดเวลาในการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  "

 
โปรแกรมเงินเดือน Prosoft HRMI ช่วยธุรกิจคุณได้อย่างไร
"  ได้มีการเปรียบเทียบข้อมูลจาก  2-3 บริษัทและจากการได้ดูเจ้าหน้าที่ที่มา Present ให้ดู เมื่อเปรียบเทียบ กันแล้ว เห็นความแตกต่างของโปรแกรม ด้วยโปรแกรมของบริษัท โปรซอฟท์ คอมเทค จำกัด มีความยืดหยุ่น ง่ายและสามารถรองรับการจัดเก็บข้อมูล ทางด้านทรัพยากรบุคคลหลายด้านเกือบครอบคลุมทั้งหมด แม้มีราคาที่แพงกว่า โปรแกรมอื่น ทางบริษัทจึงเลือกใช้ เนื่องจากบริษัท คำนึงถึงศักยภาพในการรองรับงานและสามารถ Support ได้เมื่อมีปัญหาการใช้โปรแกรม   "
 
Prosoft HRMI ของบริษัทโปรซอฟท์ คอมเทค จำกัด นช่วยลดปัญหาขั้นตอนในการทำงานได้อย่างไรบ้าง 
"  สามารถลดขั้นตอนในการคำนวณภาษีเงินเดือน ด้วยระบบ Manual ซึ่งอาจจะมีการผิดพลาดได้ และยังมีระบบการเตือนเมื่อข้อมูลพนักงาน เช่น วันหมดอายุบัตรประชาชน ของพนักงานหมดลง เป็นต้น ซึ่งสามารถช่วยเตือนความจำให้แก่แผนกบุคคล ให้สามารถทำข้อมูลให้ Update ตลอดเวลา  "
 
ข้อเสนอแนะ และความคิดเห็นที่ท่านต้องการให้มีการปรับปรุงทางด้าน Product หรือทางด้านการบริการ
"ตั้งแต่ระยะเริ่มต้นที่ตัดสินใจเลือกใช้บริการของ Prosoft อาจมีความยากในเบื้องต้น เนื่องจากความใหม่และ ไม่เคยชินในระบบ จึงอาจจะต้องมีการติดต่อสอบถามกับพนักงานหลายครั้ง พนักงานที่ให้บริการของ Prosfot จะต้องมีความอดทนกับความไม่รู้เรื่องของลุกค้าสูง ซึ่งก็ต้องขอชมเชยว่าพนักงานส่วนใหญ่ ให้บริการได้ดีมาก แต่อาจมีบางท่านที่อาจจะไม่ใจเย็นพอ และมีความอดทนน้อย ในการให้คำอธิบายกับลูกค้าที่ยังไม่ชิน เนื่องจากเพิ่งเคยเห็นหน้าตาของโปรแกรม และยังไม่ชิน ซึ่งจุดนี้อาจจะเป็นจุดที่ทำให้ Prosoft สูญเสียส่วนแบ่ง ทางการตลาด ในการที่ลูกค้าจะเลือกซื้อซ้ำ หรือ แนะนำให้กับบริษัทอื่น ก็อาจเป็นได้ แต่โดยรวมแล้ว หลังจากที่ใช้ได้ 2 เดือน ก็รู้สึกว่า “ รู้อย่างนี้ใช้ตั้งนานแล้ว”