Who's Online

ขณะนี้มี 3 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
วิธีกำหนดสิทธิ์ลบรายการขายสินค้าโดยซุปเปอร์ไวเซอร์


ขั้นตอนการทำงานและการกำหนดข้อมูล

1. กำหนด Option ไม่สามารถแก้ไขรหัสสินค้า  หรือ ลบสินค้าโดย ซุปเปอร์ไวเซอร์ 
คลิกเมนู POS Manager >> POS Setup >> POS Option Tab Sale   Click เครื่องหมายถูก Column Check box “ขายไม่สามารถแก้ไข
รหัสสินค้าได้ ” ในกรณีที่ไม่ต้องการให้มีการแก้ไขรหัสสินค้า และ โปรแกรมจะทำการแสดง Check box “ลบสินค้าขายได้โดยซุปเปอร์ไวเซอร์” มาให้อัตโนมัติ ถ้าต้องการกำหนดสิทธิการลบข้อมูล ก็ Click เครื่องหมายถูกในCheck box “ลบสินค้าขายได้โดยซุปเปอร์ไวเซอร์” ดังภาพตัวอย่าง

 

ภาพที่ 1 เมนู POS Option ของการกำหนด Option เพิ่มเติม
 

2. กรณีมีการกำหนด Option  ลบสินค้าขายได้โดย ซุปเปอร์ไวเซอร์ นั้น จะต้องทำการกำหนดข้อมูลของพนักงาน Supervisor หรือ User Admin ที่เข้ามาทำการปรับแก้ไขหรือลบรายการสินค้า โดยทำการกำหนด ที่ หน้าจอ POS Setup >> กำหนดพนักงาน ณ จุดขาย ข้อมูลพนักงานที่กำหนดนั้น ต้องระบุตำแหน่งหน้าที่ของพนักงาน ซุปเปอร์ไวเซอร์ เท่านั้น ข้อมูลที่กำหนดนั้นจะมีผลตามช่วงวันที่ และ กะการทำงานที่กำหนดเท่านั้น 


 

   ภาพที่ 2 เมนู กำหนดพนักงาน ณ จุดขาย กำหนดสิทธิ์ Supervisor หรือ User Admin

 

3.  หากมีการกำหนด option ปุ่มขวาสุดคือ “ลบสินค้าขายได้โดยซุปเปอร์ไวเซอร์ ”  รายการสินค้า จะถูก protect ไม่ให้แก้ไขรหัสสินค้า และ แสดง Column “G” สำหรับการลบรายการ 

 

 ภาพ ที่ 3 ข้อมูลที่แสดงในหน้าจอขายหน้าร้าน
 

4. ต้องการลบรายการสินค้า ให้ทำการ ดับเบิ้ลคลิกที่ปุ่ม ลบ ใน Column G ของรายสินค้านั้น โปรแกรมจะแสดงหน้าจอ ระบุข้อข้อมูล รหัสพนักงานและรหัสผ่าน สำหรับผู้ที่มีสิทธิ์ในการลบข้อมูล

 

 ภาพที่ 4 หน้าจอยืนยันการเป็น Supervisor หรือ User Admin

 

5. คลิกปุ่ม OK เพื่อทำการยืนยันการลบข้อมูล โปรแกรมจะ Message คำเตือนการลบข้อมูล “รหัสสินค้า ข้อมูล [XXX] ลำดับที่ [#] ต้องการลบใช่หรือไม่ ” คลิกปุ่ม “Yes ”  ยืนยันการลบข้อมูล  คลิกปุ่ม “No”   ยกเลิกการลบข้อมูล

 

ภาพที่ 5 Dialog Confirm การลบ หากลบหรือไม่ลบ โปรแกรมจะเลื่อนไปที่คอลัมน์แรกของข้อมูลสินค้า