โปรแกรมบัญชี

WINSpeed myAccount Fixed Assets Prosoft POS

โปรแกรมเงินเดือน

HRMI

โปรแกรมบริหารการขาย

CRM

Who's Online

ขณะนี้มี 2 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
เชิญทดสอบใช้งานโปรแกรม ESS (Employee Self-Service)

Employee Self-Service (ESS) คือระบบบริหารงานบุคคล ที่ช่วยสนับสนุนการทำงานของ Prosoft HRMI โดยยกระบบงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับพนักงานโดยตรงและมีความถี่ในการใช้งานบ่อยเข้าสู่ระบบ ESS พนักงานสามารถจัดการข้อมูลต่างๆ ได้ด้วยตนเอง ผ่านเครือข่ายออนไลน์ (Web Browser) เช่น การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารขององค์กร การปรับปรุงข้อมูลส่วนตัว บันทึกร้องขออนุมัติต่างๆ ซึ่งผู้บริหารสามารถเข้าไปพิจารณาอนุมัติการร้องขอผ่านระบบ ESS ได้เช่นกัน ทั้งนี้การเข้าถึงข้อมูลจะถูกกำหนดสิทธิ์ของผู้ใช้งานอย่างเป็นระบบเพื่อป้องกันความปลอดภัยของฐานข้อมูล
ระบบ Employee Self Service
สามารถสอบถามข้อมูลส่วนตัวและแก้ไขข้อมูลส่วนตัว เช่น ข้อมูลส่วนตัว, ที่อยู่, ข้อมูลครอบครัว/การศึกษา/ประสบการณ์ทำงาน, ข้อมูลสุขภาพ
สามารถแสดงปฏิทินส่วนตัวของพนักงานแต่ละคนได้ เช่น ตารางการทำงาน
สามารถตรวจสอบสิทธิ์การลาและวันลาคงเหลือ พร้อมประวัติการลางานได้
สามารถบันทึกคำร้องขอต่างๆ เช่น ขอทำงานล่วงเวลา, ขออนุมัติลา ,อนุมัติการร้องขอ, พร้อมส่งอี-เมล์ถึงผู้มีสิทธิ์อนุมัติทันที
สามารถบันทึกเอกสารการร้องขออบรมภายนอก ทั้งแบบรายบุคคลหรือมากกว่า 1 คนได้
ผู้บริหารสามารถพิจารณา อนุมัติ เอกสารการร้องขอประเภทต่างๆ ของพนักงานได้อย่างรวดร็ว พร้อมทั้งมีอี-เมล์แจ้งผลการอนุมัติเอกสารแต่ละขั้นให้ทราบ
สามารถดูข้อมูลโครงสร้างองค์กรได้ 3 แบบ ได้แก่
1. โครงสร้างขององค์กร
2. โครงสร้างของตำแหน่งงาน
3. โครงสร้างของพนักงาน
สามารถเปลี่ยนรหัสผ่านได้เมื่อ Log In เข้ามาในระบบแล้ว
สามารถแสดง Graph Productivity ได้ 3 แบบ คือ
1. Graph Productivity ของพนักงาน
2. Graph Productivity ของหน่วยงานของพนักงาน
3. Graph Productivity ของหน่วยงานของพนักงานเทียบกับหน่วยงานอื่น
สามารถตรวจสอบการสรุป กะงานประจำเดือน , การแลกกะเปลี่ยนกะประจำเดือน ได้
สามารถตรวจสอบเวลาเข้างาน - ออกงาน สาย หรือ ออกก่อน ในแต่ละวันได้
กรณีที่มีสาขามากกว่าหนึ่งสาขา สามารถเลือกได้ว่าต้องการ Log In เข้าใช้งานสาขาใด
 

 
เชิญเข้าทดสอบโปรแกรม Employee Self Service ( ESS )