Who's Online

หากต้องการเรียกข้อมูลมาตรวจสอบหรือแก้ไขการกำหนดพนักงาน ณ จุดขายไป  จะมีวิธีการอย่างไร

Q:หากต้องการเรียกข้อมูลมาตรวจสอบหรือแก้ไขการกำหนดพนักงาน ณ จุดขายไป  จะมีวิธีการอย่างไร
A:มีขั้นตอนดังนี้
เรียกดูข้อมูลที่กำหนดไปแล้วได้ที่เมนูกำหนดพนักงาน ณ จุดขาย 
1.Date Options :  กำหนดช่วงข้อมูลที่ต้องการเรียกดู จากตัวอย่างเรียกดูเป็น Range เพื่อดูข้อมูลที่กำหนดไว้ทั้งหมดในกะงานที่ได้กำหนดไว้
2.กดที่ปุ่ม Retrieve โปรแกรมจะแสดงข้อมูลที่กำหนดไว้แล้วมาให้
]

 
3.ข้อมูลที่ได้กำหนดพนักงาน ณ จุดขาย