Who's Online

วิธีการกำหนดรูปแบบการ Post GL รายการขายสด ไปยังโปรแกรมบัญชีโดยให้รวมรายการขายสด เป็น  1  เอกสาร เช่น  ขายสดหน้าร้านจำนวนรายการเอกสารใน 1วัน  มี 600 บิลต่อวัน  แต่ต้องการ post gl รวมเป็น 1 เอกสาร  จะมีวิธีการอย่างไร

Q:วิธีการกำหนดรูปแบบการ Post GL รายการขายสด ไปยังโปรแกรมบัญชีโดยให้รวมรายการขายสด เป็น  1  เอกสาร เช่น  ขายสดหน้าร้านจำนวนรายการเอกสารใน 1วัน  มี 600 บิลต่อวัน  แต่ต้องการ post gl รวมเป็น 1 เอกสาร  จะมีวิธีการอย่างไร
A:มีขั้นตอนดังนี้
กรณีที่ Pots GL เข้าโปรแกรมบัญชีต้องการรวมยอดขายสดเป็น 1 เอกสาร กำหนด Option ได้ที่  POS Manager / POS Setup / POS Options
 Tab Sale  เลือก   โพสต์แบบรวมเอกสาร

 
เงื่อนไขลูกค้า เลือก  ทั้งหมด 1 เอกสาร โปรแกรมจะรวมรายการเอกสารที่ Post เข้าโปรแกรมบัญชีเป็น 1 เอกสารให้กรณีที่เป็นกรณีขายสดให้กับลูกค้าทั่วๆ ไป