Who's Online

ขณะนี้มี 5 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

Security
 
Security

เป็นระบบความปลอดภัยของโปรแกรม HRMI หรือโปรแกรมเงินเดือน ที่สามารถกำหนดผู้เข้าใช้ระบบ เพื่อป้องกันการใช้โปรแกรมจากผู้ไม่มีสิทธิ์ โดยมีการกำหนดรูปแบบที่เป็นสัดส่วน, สามารถกำหนดบทบาท หน้าที่ (Role) ให้กับผู้ใช้งาน เพื่อให้ทราบได้ว่าผู้ใช้แต่ละคนนั้นอยู่ในบทบาทใด มีหน้าที่อะไร, สามารถเข้าถึง ใช้งานระบบใด หน้าจอใดได้บ้างซึ่งเป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับระบบรักษาความปลอดภัยของโปรแกรม, สามารถกำหนดให้ผู้ใช้มีสิทธิ์แก้ไข Columns บาง Columns หรือไม่ไห้แก้ไข โดยที่สามารถที่จะกำหนดได้ว่าจะให้ผู้ใช้นั้นๆมองเห็นได้ในบาง Columns หรือทั้งหมดในหน้าจอนั้น เราสามารถกำหนดได้ว่าจะให้ผู้ใช้แต่ละคนสามารถ login เข้าใช้งานเวลาใดได้บ้าง วันที่เท่าไหร่ เดือนอะไร หรือสัปดาห์ที่เท่าไหร่ของเดือน