Who's Online

ขณะนี้มี 1 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

Setup
 
Setup

เป็นระบบที่ใช้ในการกำหนดข้อมูลทั่วๆไปของบริษัทซึ่งข้อมูลที่กำหนดใน General Setup จะอ้างอิงไปใช้ในระบบต่างๆ ของโปรแกรม เช่น การอ้างอิงรหัสแผนก รหัสงาน รหัสรายได้ รหัสค่าใช้จ่ายมาบันทึกข้อมูลรายวัน การกำหนดงวดการจ่ายเพื่อรองรับข้อมูลการบันทึกรายวันของทุกระบบ และ การกำหนดเลขที่เอกสาร ซึ่งจะนำเลขที่เอกสารที่กำหนดไปบันทึกข้อมูลในระบบต่างๆ เป็นต้น