Implement Online

Prosoft WINSpeed

Who's Online

วิธีการใช้ E-learning ของหน้าจอการทำงานต่างๆ ของระบบ AD จะมีวิธีการทำอย่างไร

(สำหรับ WINSpeed Version 9.0 เป็นต้นไป)


Q:วิธีการใช้ E-learning ของหน้าจอการทำงานต่างๆ ของระบบ AD จะมีวิธีการทำอย่างไร (สำหรับ WINSpeed Version 9.0 เป็นต้นไป)
A:มีขั้นตอนดังนี้
โปรแกรมรองรับการทำงาน หลังจากที่ได้ติดตั้ง Help  WINSpeed 9.0 .exe  แล้ว 
สำหรับการเรียนรู้ผ่านระบบ Internet ดังนั้น เครื่องที่ต้องการใช้งาน E-Learning ผ่าน Help จะต้องติดตั้งหรือใช้งานผ่าน Internet เท่านั้น
ขั้นตอนการใช้งาน E-Learning ผ่าน Help WINSpeed 9.0
1.Login เข้าใช้งาน Program WINSpeed 9.0  ก่อน จากนั้นกดปุ่ม  F1 Help ที่แป้นพิมพ์ (keyboard)  จะแสดงหน้าต่างให้ดังนี้
a:Tab Contents แสดงข้อมูลระบบ WINSpeed เพื่อเลือกหัวข้อ E-Learning ในแต่ละหน้าต่างจะแสดง link E-Learning ให้ double Click เพื่อเปิด link
b:เมื่อ double click เปิด ling ที่ E-Learning แสดงหน้าต่างให้ดังภาพ