Who's Online

ขณะนี้มี 3 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
Training
 

Training

 
ปัจจุบันองค์กรต่างๆได้หันมาให้ความสนใจกับการพัฒนาบุคคลากร ของตนเองมากขึ้น เนื่องจากทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพ จะช่วยให้การดำเนินธุรกิจขององค์กร เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นระบบการฝึกอบรมที่มีประสิทธิภาพจึงจำเป็นอย่างยิ่ง สำหรับองค์กรในปัจจุบัน โดยวัตถุประสงค์ก็เพื่อเพิ่มศักยภาพ และระดับความสามารถในการทำงานของพนักงาน เพิ่มคุณภาพของผลผลิตซึ่งผลผลิตที่มีคุณภาพ ย่อมมาจากพนักงานที่มีคุณภาพด้วย ลดอัตราการลาออกจากงานอันเนื่องมาจากพนักงาน มีความรู้ความสามารถในเรื่องนั้นๆ ไม่เพียงพอ ระบบนี้จึงเป็นระบบที่จะช่วยให้ฝ่ายบุคคลากรเก็บประวัติการฝึกอบรม ทั้งภายในและภายนอกขององค์กร ตลอดจนการประเมินผลของการประเมินผลการดูงาน , การประชุม/สัมมนา และ การประเมินผลการดูงาน ทำให้การประเมินผลแต่ละหลักสูตรมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น