Login เข้าใช้งานโปรแกรมฟ้องว่า User Not Found

Login เข้าใช้งานโปรแกรมฟ้องว่า User Not Found

Q: ถ้าในกรณีที่ทำการ Login เข้าใช้งานโปรแกรมแล้วโปรแกรมมีข้อความขึ้นมาแจ้งเตือนว่า  User Name not found. Please try again
หน้าจอ Login

A: ให้คลิกที่ OK จากนั้นถ้าในกรณีที่ยังไม่ได้ทำการลบคำว่า user: admin  /  password เป็นค่าว่าง และลองให้  Login ใหม่ อีกครั้ง
User สำหรับ Login เข้าใช้งานโปรแกรมครั้งแรก