Implement Online

Prosoft WINSpeed

Who's Online

ขณะนี้มี 2 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
ตรวจสอบรายละเอียดการ Update Version ของโปรแกรม

ตรวจสอบรายละเอียดการ Update Version ของโปรแกรม

 
Q : กรณีที่ต้องการทราบว่า Version ที่ได้ทำการ Update มาใหม่นั้นมีการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลอารายบ้างในโปรแกรมสามารถตรวจสอบได้ที่ใด
A : ขั้นตอนที่ 1 ให้คลิกที่  Help  แล้วเลือก about 
 
เลือกเมนู Help > About
 
ขั้นตอนที่ 2 จากนั้นเลือก What’s new ?

หน้าจอ About สำหรับเลือกเวอร์ชั่นที่ต้องการให้แสดงรายละเอียด

ขั้นตอนที่ 3 จากนั้นโปรแกรมจะแสดงหน้า  PBS Update Version ขึ้นมา สามารถคลิกเลือกเวอร์ชั่นที่ต้องการทราบรายละเอียดได้ตามต้องการ

แสดงรายละเอียดที่มีการปรับเปลี่ยนในเวอร์ชั่นที่เลือก