Who's Online

ขณะนี้มี 5 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

จ่ายสินค้าออก
   

จ่ายสินค้าออก


เพื่อสำหรับบันทึกจ่ายสินค้าออกจากคลัง ซึ่งจำนวนสินค้าจะ Link เข้าไปแสดงใน Stock ให้อัตโนมัติ การบันทึกจ่ายสินค้าออกจากคลังจะมีผลกระทบต่อ Stock ทำให้สินค้าลดลง
 Benefit :
สามารถบันทึกรายการได้โดยอ้างอิงจากใบสั่งขายได้
สามารถ Copy เอกสารที่เคยมีการบันทึกไว้เพื่อเป็นการประหยัดเวลา ในการจัดทำรายการและสามารถแก้ไขข้อมูลได้
สามารถบันทึกการจ่ายออกโดยไม่ต้องระบุรหัสลูกค้าก็ได้ในกรณีที่ไม่ได้ อ้างอิงเอกสาร
เมื่อบันทึกรายการจ่ายออก จะ Link เข้า Stock ให้โดยอัตโนมัติ
บันทึกจ่ายสินค้าออกจากคลังจำนวนสินค้าจะ Link เข้าไปแสดงใน Stock ให้อัตโนมัติ
สามารถบันทึกการจ่ายสินค้าออกโดยที่ไม่ต้องระบุลูกค้าก็ได้กรณีที่ไม่ได้บันทึกข้อมูล ด้วยการอ้างอิงเอกสาร

รายงานที่ได้รับจากการบันทึก :
จ่ายสินค้าออก (DP)
  เป็นรายงานแสดงรายการจ่ายสินค้าออกจากการเบิกสินค้า หรือการขายสินค้า มีผลทำให้ Stock ลดลง โดยแสดงวันที่เอกสาร , เลขที่เอกสาร , รายการเอกสาร , จำนวน ซึ่งสามารถเรียกดูข้อมูลตามรายการเอกสาร , รหัส Job , คลัง , ที่เก็บ
ยอดสินค้าคงเหลือ
  เป็นรายงานแสดงยอดคงเหลือของสินค้าแต่ละรายการ (ไม่แสดงรายละเอียดยอดรับ-จ่ายสินค้า) ซึ่งสามารถ ระบุได้ว่าต้องการเรียกข้อมูล ณ วันที่ใด และสามารถเรียกดูข้อมูลตามช่วงรหัสสินค้า, หมวดสินค้า, ยี่ห้อสินค้า
Stock On hand
  เป็นรายงานแสดงยอดสรุปความเคลื่อนไหวของสินค้า ทั้งยอดรับเข้า , จ่ายออก , ยอดคงเหลือ โดยแสดงชื่อสินค้า , คลัง , ที่เก็บ , หน่วยนับ ซึ่งสามารถเรียกดูตามช่วง เลขที่เอกสาร ,วันที่เอกสาร,รหัสสินค้า , คลัง , ที่เก็บ
Stock Card
  เป็นรายงานบอกรายละเอียดยอดรับ-จ่าย พร้อมทั้งยอดคงเหลือของสินค้าแต่ละรายการ ซึ่งสามารถเลือกได้ว่าต้องการเรียกดูข้อมูลตามช่วงเลขที่เอกสาร , วันที่เอกสาร , แผนก , สาขา , คลัง , ที่เก็บ
การเคลื่อนไหวสินค้า
  เป็นรายงานบอกรายละเอียดยอดรับ-จ่าย พร้อมทั้งยอดคงเหลือของสินค้าแต่ละรายการ ซึ่งสามารถเลือกได้ว่าต้องการเรียกดูข้อมูลตามช่วงเลขที่เอกสาร , วันที่เอกสาร , แผนก , สาขา , คลัง , ที่เก็บ , รหัส Job