Who's Online

ขณะนี้มี 3 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

รับสินค้าเข้า
   

รับสินค้าเข้า


เพื่อสำหรับบันทึกรับสินค้าเข้าคลัง ไม่ว่าจากการซื้อหรือผลิต และอื่น ๆ ซึ่งจำนวนสินค้าจะ Link เข้าไปแสดงใน Stock ให้อัตโนมัติ การบันทึกรับสินค้าเข้าจะมีผลกระทบต่อ Stock ทำให้สินค้าเพิ่มขึ้น
 Benefit :
สามารถบันทึกรับสินค้าเข้าคลังได้อัติโนมัติโดยการบันทึกเข้าไปใหม่ ทั้งหมดหรือจะทำการ Copy จากเอกสารเดิมที่เคยมีการบันทึกไว้หรือ จะทำการอ้างอิงมาจากระบบอื่น คือ ใบสั่งซื้อที่อนุมัติเรียบร้อยแล้ว
เอกสารที่แสดงจะแยกตามรหัสผู้ขายที่อ้างอิงมาบันทึกรายการให้อัตโนมัติ และสามารถบันทึกรับสินค้าเข้าโดยที่ไม่ต้องระบุรหัสลูกค้าก็ได้ กรณีที่ไม่ได้ อ้างอิงจากเอกสารดังกล่าว
กรณีที่อ้างอิงมาจากเอกสารอื่นโปรแกรมจะแสดงคำอธิบายให้อ้างอิงมาจากเอกสารใบไหน
กรณีที่อ้างอิงมาจากเอกสารอื่นโปรแกรมจะทำการแสดง รายละเอียดสินค้าให้อัติโนมัติและสามารถแก้ไขข้อมูลได้
เมื่อบันทึกรับสินค้าที่ WH แล้วระบบจะ Link ไปยังระบบ IC ให้อัตโนมัติช่วยการทำงานเร็วขึ้น
สามารถ Copy รายการเอกสารในการรับสินค้าได้เพื่อลดขั้นตอนการทำงาน

รายงานที่ได้รับจากการบันทึก :
รับสินค้าเข้า (DO)
  เป็นรายงานแสดงรายการสินค้าที่มีการรับเข้า Stock โดยแสดงชื่อสินค้า , คลัง , ที่เก็บ , จำนวน ซึ่งเลือกดู รายงานตามช่วงวันที่เอกสาร , รายการเอกสาร , แผนก , Job
ยอดสินค้าคงเหลือ
  เป็นรายงานแสดงยอดคงเหลือของสินค้าแต่ละรายการ (ไม่แสดงรายละเอียดยอดรับ-จ่ายสินค้า) ซึ่งสามารถ ระบุได้ว่าต้องการเรียกข้อมูล ณ วันที่ใด และสามารถเรียกดูตามช่วงรหัสสินค้า, หมวดสินค้า, ยี่ห้อสินค้า
Stock On hand
  เป็นรายงานแสดงยอดสรุปความเคลื่อนไหวของสินค้า ทั้งยอดรับเข้า , จ่ายออก , ยอดคงเหลือ โดยแสดงชื่อสินค้า , คลัง , ที่เก็บ , หน่วยนับ ซึ่งสามารถเรียกดูตามช่วง เลขที่เอกสาร , วันที่เอกสาร,รหัสสินค้า , คลัง ,ที่เก็บ
Stock Card
  เป็นรายงานบอกรายละเอียดยอดรับ-จ่าย พร้อมทั้งยอดคงเหลือของสินค้าแต่ละรายการ ซึ่งสามารถเลือกได้ว่าต้องการเรียกดูข้อมูลตามช่วงเลขที่เอกสาร , วันที่เอกสาร , แผนก , สาขา , คลัง , ที่เก็บ
การเคลื่อนไหวสินค้า
  เป็นรายงานบอกรายละเอียดยอดรับ-จ่าย พร้อมทั้งยอดคงเหลือของสินค้าแต่ละรายการ ซึ่งสามารถเลือกได้ว่าต้องการเรียกดูข้อมูลตามช่วงเลขที่เอกสาร , วันที่เอกสาร , แผนก , สาขา , คลัง , ที่เก็บ , รหัส Job