ตัวอย่างรายงาน
 

รายงาน ภ.ง.ด.1 ใบแนบ

รายงาน ภ.ง.ด.1 ใบแนบ
 
เป็นรายงานที่แสดงใบแนบ ภ.ง.ด.1 ที่ใช้สำหรับนำส่งสรรพากรในการนำส่งภาษีประจำแต่ละเดือนของปีภาษีนั้น โดยระบุเดือน และปีภาษีที่ต้องการนำส่ง สามารถเรียกข้อมูลให้แสดงตามช่วงหน่วยงานระดับที่ 1, หน่วยงานระดับที่ 2, ประเภทพนักงาน, กลุ่มพนักงาน, ตำแหน่งงานและชื่อพนักงานได้
 

รายงาน สปส.6-09 หนังสือแจ้งการสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตน

รายงาน สปส.6-09 หนังสือแจ้งการสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตน
 
เป็นรายงานที่แสดงการสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนที่จะต้องแจ้งกับสำนักงานประกันสังคม เมื่อพนักงานในองค์กรสิ้นสุดการเป็นผู้ประกันตน และสามารถเรียกข้อมูลให้แสดงตามช่วงวันที่สิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนหรือเรียกข้อมูลตามชื่อพนักงานได้
 

รายงาน กท.20 ก. แบบแสดงเงินค่าจ้างประจำปี

รายงาน กท.20 ก. แบบแสดงเงินค่าจ้างประจำปี
 
เป็นรายงานที่แสดงข้อมูลของแบบแสดงเงินค่าจ้างประจำปีขององค์กร โดยจะแสดงให้ตามปีภาษีและรอบนำส่ง พร้อมทั้งระบุรหัสประเภทกิจการ, ชื่อกิจการ(โปรแกรมแสดงให้อัตโนมัติ)และประเภทกิจการด้วย
 

รายงาน กท.20 ข. แบบแสดงเงินค่าจ้างและเงินสมทบประจำงวด

รายงาน กท.20 ข. แบบแสดงเงินค่าจ้างและเงินสมทบประจำงวด
 
เป็นรายงานที่แสดงข้อมูลของแบบแสดงเงินค่าจ้างประจำปีและเงินสมทบประจำงวดขององค์กรในการนำส่งสำนักงานประกันสังคม โดยจะแสดงให้ตามปีภาษีและประจำงวดการจ่าย พร้อมทั้งระบุ สปส.เ้ขต/จังหวัด, รหัสประเภทกิจการ, ชื่อกิจการ(โปรแกรมแสดงให้อัตโนมัติ)และประเภทกิจการด้วย
 
รายงานการบันทึกจ่าย    
รายงานการบันทึกจ่าย
 
เป็นรายงานที่แสดงรายการบันทึกจ่าย รายได้-รายหักไม่ประจำ ที่ไม่ใช่เงินเดือนและรายได้ประจำ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของรายการที่เราบันทึกจ่าย สามารถเลือกประเภทรายงานได้หลายประเภท เช่น เรียงตามเลขที่เอกสาร เรียงตามรหัสพนักงาน เรียงตามประเภทการจ่าย เรียงตามรูปแบบงวดการจ่าย เรียงตามรหัสรายได้-รายหัก
 

รายงานการจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างผ่านธนาคาร

รายงานการจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างผ่านธนาคาร
 
เป็นรายงานที่แสดงข้อมูลการจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างผ่านธนาคารของพนักงานในแต่ละงวดการจ่ายนั้นๆ กรณีที่ข้อมูลพนักงานคนนั้นเลือกการจ่ายเงินเดือนผ่านธนาคารไว้ และสามารถใช้เป็นเอกสารในการแนบรายการนำส่งธนาคาร เพื่อตรวจสอบจำนวนเงินที่ต้องจ่าย ว่าถูกต้องหรือไม่
 

รายงานทะเบียนรายได้พนักงาน

รายงานทะเบียนรายได้พนักงาน
 
เป็นรายงานที่แสดงข้อมูลรายได้ - รายหักของพนักงานแต่ละคนได้รับในงวดการจ่ายนั้นๆ โดยรายได้แสดงจากเงินเดือน/ค่าจ้าง, ภาษีนายจ้างออกให้, รายได้อื่นๆ และรายการหักแสดงจากภาษี, ประกันสังคม, กองทุนสำรองฯ และรายหักอื่น รวมถึงแสดงรายได้สุทธิที่พนักงานได้รับด้วย
 

ใบรับเงินเดือน (Pay Slip)

ใบรับเงินเดือน (Pay Slip)
 
เป็นเอกสารที่แสดงรายการรายรับและรายหัก ที่พนักงานได้รับในแต่ละงวดการจ่ายนั้นๆ โดยรายรับจะแสดงรายรับทั้งหมดที่พนักงานได้รับและแสดงยอดรายรับรวม รวมถึงแสดงยอดรายหักทั้งหมด
เช่น ภาษี, ประกันสังคม, กองทุนสำรองฯและรายหักอื่นๆ แสดงยอดรายรับสุทธิที่พนักงานจะได้รับ และแสดงยอดสะสมรวมทั้งปีของภาษี, ประกันสังคม, กองทุนสำรองฯและรายได้รวมทั้งปี
 

รายงาน Payment Voucher

รายงาน Payment Voucher
 
เป็นแสดงรายการเงินเดือนและรายได้อื่นๆ ที่พนักงานได้รับ และรายการหักประกันสังคมทั้งหมด และแสดงการจ่ายเงินให้พนักงาน ที่จ่ายเป็นเงินสด และจ่ายผ่านธนาคาร รวมถึงแสดงการหักภาษี ประกันสังคม กองทุนสำรองฯ ของแต่ละเดือนที่จ่ายเงินเดือน