ตัวอย่างรายงาน
 

รายงานทะเบียนลูกจ้างตามประกาศกระทรวงมหาดไทย

รายงานทะเบียนลูกจ้างตามประกาศกระทรวงมหาดไทย
 
เป็นรายงานที่แสดงรายชื่อและรายละเอียดของลูกจ้างทั้งหมดของบริษัทที่ประกาศตามกระทรวงมหาดไทย โดยจะแสดงข้อมูลของพนักงาน, ตำแหน่งและอัตราค่าจ้างทั้งหมดตามที่ได้รับ สามารถเรียกข้อมูลให้แสดงตามช่วงหน่วยงานระดับที่ 1, หน่วยงานระดับที่ 2, กลุ่มพนักงาน, ประเภทพนักงาน, ตำแหน่งงานและชื่อพนักงานได้
 

รายงานทะเบียนลูกจ้างตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน

รายงานทะเบียนลูกจ้างตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน
 
เป็นรายงานที่แสดงทะเบียนลูกจ้างทั้งหมดของพนักงานที่อยู่ในองค์กรตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน โดยจะแสดงข้อมูลที่เกี่ยวกับพนักงาน เช่น วันเกิด, สัญชาติ, อายุ, วันที่รับจ้างและจำนวนอัตราค่าจ้าง สามารถเรียกข้อมูลให้แสดงตามช่วงหน่วยงานระดับที่ 1, หน่วยงานระดับที่ 2, กลุ่มพนักงาน, ประเภทพนักงาน, ตำแหน่งงานและชื่อพนักงานได้
 

รายงานรายชื่อพนักงาน

รายงานรายชื่อพนักงาน
   
เป็นรายงานที่แสดงรายชื่อทั้งหมดของพนักงานที่มีอยู่ในองค์กร โดยจะแสดงตามประเภทของพนักงาน, ตำแหน่งงานและหน่วยงาน ซึ่งสามารถเรียกดูประเภทรายงานแบบเรียงตามรหัสพนักงาน, เรียงตามประเภทพนักงานและเรียงตามตำแหน่งงานได้ และสามารถเรียกข้อมูลให้แสดงตามช่วงหน่วยงานระดับที่ 1, หน่วยงานระดับที่ 2, กลุ่มพนักงาน, ประเภทพนักงาน, ตำแหน่งงานและชื่อพนักงานได
 

รายงานพนักงานแต่ละหน่วยงาน

รายงานพนักงานแต่ละหน่วยงาน
 
เป็นรายงานที่แสดงรายชื่อของพนักงานในแต่ละหน่วยงานขององค์กร ทั้งที่อยู่ในสถานะทำงาน, พักงาน, พ้นสภาพความเป็นพนักงานหรือเรียกดูรายชื่อพนักงานทั้งหมดในแต่ละหน่วยงานได้ สามารถเรียกข้อมูลให้แสดงตามช่วงหน่วยงานระดับที่ 1, หน่วยงานระดับที่ 2, กลุ่มพนักงาน, ประเภทพนักงาน, ตำแหน่งงานและชื่อพนักงานได้
 

รายงานการปรับอัตราจ้างแยกตามประเภทการปรับ

รายงานการปรับอัตราจ้างแยกตามประเภทการปรับ
 
เป็นรายงานที่แสดงข้อมูลการปรับอัตราค่าจ้างขององค์กร ซึ่งจะแยกให้ตามประเภทที่ปรับ โดยสามารถดูสถานะของเอกสารได้ว่าอยู่ในสถานะใด อนุมัติ รอการอนุมัติ หรือไม่อนุมัติ และรายละเอียดการปรับ เช่น วันที่มีผลในการปรับอัตราจ้าง, อัตราจ้าง(เดิม), อัตราจ้าง(ใหม่) เป็นต้น สามารถเรียกข้อมูลให้แสดงตามช่วงวันที่เอกสาร, เลขที่เอกสาร, วันที่มีผล, หน่วยงานระดับที่ 1, หน่วยงานระดับที่ 2, กลุ่มพนักงาน, ประเภทพนักงาน, ตำแหน่งงานและชื่อพนักงานได้
 

รายงานพนักงานสำหรับกลุ่มผู้ใช้

รายงานพนักงานสำหรับกลุ่มผู้ใช้
 
เป็นรายงานที่แสดงข้อมูลของกลุ่มพนักงานที่สามารถเข้าใช้งานระบบได้ ซึ่งมีการกำหนดกลุ่มผู้ใช้ไว้แล้ว โดยสามารถเลือกดูรายงานได้หลายประเภทตามความต้องการของผู้ใช้งาน และสามารถเรียกข้อมูลให้แสดงตามกลุ่มผู้ใช้, หน่วยงานระดับที่ 1, หน่วยงานระดับที่ 2, กลุ่มพนักงาน, ประเภทพนักงาน, ตำแหน่งงานและชื่อพนักงานได้