Who's Online

ขณะนี้มี 5 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

รายงานภาษีขาย
   

รายงานภาษีขาย


สำหรับเรียกดูรายงานภาษีขายของและเป็นเอกสารประกอบ การจัดทำภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30) แก่กรมสรรพากร
 Benefit :
โปรแกรมมีระบบ Auto link คือ เมื่อมีการบันทึกรายการที่เกี่ยวข้องกับภาษีขาย ที่ระบบ ต่าง ๆ ข้อมูลดังกล่าวจะนำมาแสดงในรายงานภาษีขายให้โดยอัตโนมัต
สามารถเรียกดูรายงานภาษีขายประเภทต่าง ๆ ได้ เช่น ภาษีขาย หรือ ภาษีขาย (แบบมียอดรวม)
สามารถกำหนดช่วงข้อมูลที่ต้องการดูรายงานได้ เช่น ตามงวดภาษี , วันที่ , เลขที่ใบกำกับ หรือกลุ่มภาษี
สามารถกำหนดให้รายงานเรียงตามประเภทที่ต้องการได้ เช่น เลขที่เอกสาร , เลขที่ใบกำกับ , วันที่
สามารถใช้เป็นเอกสาร หรือหลักฐานยื่นประกอบในกรณีกรมสรรพากรต้องการตรวจสอบได้
สามารถพิมพ์รายงานภาษีขายจากระบบได้

รายงานที่ได้รับจากการบันทึก :
รายงานภาษีขาย
  เป็นรายงานบอกรายละเอียดภาษีขาย ซึ่งมาจากการบันทึกรายการที่เกี่ยวข้องกับภาษีขาย ที่ระบบต่าง ๆ โดย จะแสดงข้อมูลตามงวดภาษี วันที่ เลขที่ใบกำกับ สมุดรายวัน เลขที่เอกสาร คำอธิบายรายการภาษี มูลค่าสินค้า/บริการ จำนวนเงินภาษี และมีสรุปยอดภาษีขายรวมทั้งสิ้น