Who's Online

ขณะนี้มี 3 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

รายงานภาษีซื้อ
   

รายงานภาษีซื้อ


สำหรับเรียกดูรายงานภาษีซื้อของกิจการ และเป็นเอกสารประกอบการจัดทำภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30) ให้แก่กรมสรรพากร
 Benefit :
โปรแกรมมีระบบ Auto link คือ เมื่อมีการบันทึกรายการที่เกี่ยวข้องกับภาษีซื้อ ที่ระบบต่าง ๆ ข้อมูลดังกล่าวจะนำมาแสดงในรายงานภาษีซื้อให้โดยอัตโนมัติ
สามารถเรียกดูรายงานภาษีซื้อประเภทต่าง ๆ ได้ เช่น รายงานภาษีซื้อ , รายงานภาษีซื้อ (มียอดรวม), รายงานภาษีซื้อแบบมีภาษีเฉลี่ย, รายงานภาษีซื้อ ขอคืนไม่ได้ และรายงานภาษีซื้อยื่นเพิ่มเติม
สามารถกำหนดช่วงข้อมูลที่ต้องการดูรายงานได้ เช่น ตามงวดภาษี,วันที่, เลขที่ใบกำกับ หรือกลุ่มภาษี
สามารถกำหนดให้รายงานเรียงตามประเภทที่ต้องการได้ เช่น เลขที่เอกสาร,เลขที่ใบกำกับ,วันที่
สามารถใช้เป็นเอกสาร หรือหลักฐานยื่นประกอบในกรณีกรมสรรพากรต้องการตรวจสอบได้
สามารถพิมพ์รายงานภาษีซื้อจากระบบได้

รายงานที่ได้รับจากการบันทึก :
รายงานภาษีซื้อ
  เป็นรายงานบอกรายละเอียดภาษีซื้อ ซึ่งมาจากการบันทึกรายการที่เกี่ยวข้องกับภาษีซื้อ ที่ระบบต่าง ๆ โดย จะแสดงข้อมูลตามงวดภาษี วันที่ เลขที่ใบกำกับ สมุดรายวัน เลขที่เอกสาร คำอธิบายรายการภาษีซื้อ มูลค่าสินค้า/บริการ จำนวนเงินภาษี และมีสรุปยอดภาษีซื้อรวมทั้งสิ้น