Who's Online

ขณะนี้มี 6 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

เพิ่มหนี้
   

เพิ่มหนี้


เพื่อบันทึกรายการเพิ่มหนี้จากการซื้อสินค้าหรือบริการเป็นเงินเชื่อ
 Benefit :
สามารถบันทึกโดยอ้างอิงจากเอกสารเดิมมาบันทึกเพิ่มหนี้ได้
สามารถบันทึกโดยไม่อ้างอิงเลขที่ใบกำกับเดิม
สามารถบันทึกการเพิ่มหนี้ได้ทั้งกรณีมีผลต่อ Stock หรือไม่มีผลต่อ Stock
สามารถกำหนดให้ระบบทำการบันทึกรายการบัญชีและภาษีขายให้อัตโนมัติได้
เมื่อมีการค้นหาเอกสารเดิม มีการแสดงสถานะของเอกสาร และแสดงเอกสาร อ้างอิง
ในกรณีต้องการทำใบเพิ่มหนี้ ลักษณะใกล้เคียงกับใบเพิ่มหนี้ ที่เคยจัดทำแล้ว สามารถ Copy ข้อมูลจากใบเพิ่มหนี้ใบเก่าได้ เพื่อประหยัดเวลาในการบันทึก ข้อมูล
สามารถดูประวัติ (History) ย้อนหลังเพื่อสะดวกในการตรวจสอบความถูกต้อง
สามารถสั่งพิมพ์แบบฟอร์มลดหนี้จากระบบได้
สามารถเรียกดูรายงานเกี่ยวกับการเพิ่มหนี้ได้
สามารถ Drill Down รายงานเพิ่มหนี้ เพื่อตรวจสอบดูรายละเอียดการบันทึกได้

รายงานที่ได้รับจากการบันทึก :
รายงานสรุปยอดขายสินค้าประจำวัน
  เป็นรายงานแสดงยอดขายสุทธิทั้งหมดในแต่ละวัน ทั้งการขายสดสุทธิ และขายเชื่อสุทธิ เพื่อทำให้ทราบยอดขายสุทธิในแต่ละวัน ซึ่งสามารถเรียกข้อมูลตามช่วงวันที่ต้องการ
รายงานสรุปยอดขายสินค้าประจำเดือน
  เป็นรายงานแสดงยอดขายสุทธิทั้งหมดในแต่ละเดือน ทั้งการขายสดสุทธิ และขายเชื่อสุทธิ (ขายเชื่อ-ลดหนี้+เพิ่มหนี้) เพื่อทำให้ทราบยอดขายสุทธิในแต่ละเดือน ซึ่งสามารถเรียกข้อมูลตามช่วงเดือนที่ต้องการ
วิเคราะห์การขายสุทธิ
  เป็นรายงานแสดงรายละเอียดการขายสุทธิทั้งหมด ทั้งการขายสด,ขายเชื่อ,เพิ่มหนี้ และลดหนี้ เพื่อทำให้ทราบยอดการขายสุทธิที่แท้จริง ซึ่งสามารถเรียกข้อมูลตามช่วงวันที่, รหัสหมวดสินค้า, พนักงานขาย, เขตการขาย, กลุ่มลูกค้า, ช่องทางการขาย หรือกลุ่มสินค้า ได้
รายงานเพิ่มหนี้
  เป็นรายงานบอกรายละเอียดของการเพิ่มหนี้แต่ละรายการ ซึ่งสามารถเลือกได้ว่าต้องการเรียกดูแบบสรุป (ไม่แสดงรายละเอียดสินค้า) หรือแจกแจง (แสดงรายละเอียดสินค้า) และเรียกข้อมูลตามช่วงวันที่, เลขที่เอกสาร, รหัสลูกค้า, พนักงานขาย, รหัสแผนก, รหัส job, รหัสสินค้า, หมวดสินค้า, สาเหตุการลดหนี้ หรือ สถานะเอกสาร ได้