Who's Online

ขณะนี้มี 4 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

รับเงินมัดจำ
   

รับเงินมัดจำ


เพื่อบันทึกรายการรับเงินมัดจำค่าสินค้าจากลูกค้า ซึ่งสามารถอ้างอิงรายการรับเงินมัดจำนี้ไปหักจากยอดเมื่อบันทึกรายการขายสินค้า หรือรายการรับชำระหนี้ได้ โดยอาจจะอ้างอิงรายการเงินมัดจำรับนี้ไปหักเต็มจำนวนหรือเพียงบางส่วน
 Benefit :
สามารถบันทึกโดยอ้างอิงจากใบสั่งขายได้หรือบันทึกโดยการเพิ่มรายการใหม่
สามารถอ้างอิงเงินมัดจำรับไปหักจากยอดการขายสินค้าหรือยอดการรับชำระหนี้ได้
สามารถดึงรายการเช็ครับจากระบบเช็คมาบันทึกได้
สามารถกำหนดระยะเวลาวันที่สิ้นสุดของการวางเงินมัดจำที่มีการตกลงเงื่อนไขไว้ โดยโปรแกรมจะคำนวณวันที่ Expire Date ให้อัตโนมัติ พร้อมทั้งมีรายงานรองรับ
สามารถรับชำระเงินมัดจำได้ ทั้งที่เป็น เช็ค,เงินโอน และเงินสด
สามารถคำนวณภาษีให้อัตโนมัติ และแสดงรายละเอียดภาษีขายได้ในกรณีที่มีภาษี
สามารถบันทึกภาษีถูกหัก ณ ที่จ่ายได้ พร้อมมีรายงานรองรับ
รองรับการบันทึกบัญชีอัตโนมัติ
ในกรณีต้องการทำรับเงินมัดจำลักษณะใกล้เคียงกับใบรับเงินมัดจำที่เคยจัดทำแล้ว สามารถ Copy ข้อมูลจากใบรับเงินมัดจำใบเก่าได้ เพื่อประหยัดเวลาในการบันทึกข้อมูล
สามารถดูประวัติ (History) ของเอกสารได้หลังจากที่ได้มีการบันทึกรายการแล้ว
มีสถานะเอกสาร (Full, Partially) แสดงในกรณีอ้างอิงใบรับเงินมัดจำไปใช้ในเมนูอื่นๆ
สามารถเรียกดูรายงานเกี่ยวกับการรับเงินมัดจำได้ เช่น รายงานรับเงินมัดจำ, รายงานมัดจำคงเหลือ, รายงานการเคลื่อนไหวเงินมัดจำ เป็นต้น
สามารถ Drill down รายงานรับเงินมัดจำ เพื่อตรวจสอบดูรายละเอียดการบันทึกได้

รายงานที่ได้รับจากการบันทึก :
รายงานรับเงินมัดจำ
  เป็นรายงานบอกรายละเอียดการรับเงินมัดจำแต่ละรายการ ซึ่งสามารถเลือกได้ว่าต้องการเรียกดูแบบสรุป (ไม่แสดงรายละเอียดเช็ค) หรือแจกแจง (แสดงรายละเอียดเช็ค) และเรียกข้อมูลตามช่วงวันที่, เลขที่เอกสาร หรือรหัสลูกค้า ได้
รายงานมัดจำคงเหลือ
  เป็นรายงานบอกรายละเอียดเงินมัดจำรับคงเหลือที่ยังไม่ถูกนำไปหัก หรือถูกนำไปหักบางส่วนจากยอดการรับชำระ ซึ่งสามารถเลือกได้ว่าต้องการดูข้อมูลสำหรับ ณ วันที่ใด และเรียกข้อมูลตามช่วงวันที่ เลขที่เอกสาร หรือรหัสลูกค้า ได้
รายงานเคลื่อนไหวเงินมัดจำ
  เป็นรายงานบอกรายละเอียดการเคลื่อนไหวของเงินมัดจำรับว่าถูกอ้างอิงไปใช้ที่ไหนบ้าง จำนวนเท่าไร และยังคงค้างอีกหรือไม่ ซึ่งสามารถเลือกได้ว่าต้องการเรียกข้อมูลตามช่วงวันที่ เลขที่เอกสาร หรือรหัสลูกค้า ได้ นอกจากนี้ยังสามารถเลือกได้ว่าต้องการดูรายงานเฉพาะรายการเงินมัดจำรับที่มียอดคงเหลือ หรือต้องการให้แสดงใบกำกับภาษีที่ยกเลิกด้วย