Who's Online

ขณะนี้มี 1 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ใบสั่งขาย
   

ใบสั่งขาย


เมื่อบันทึกรายการสั่งจองเรียบร้อยแล้ว ให้บันทึกใบสั่งขายสินค้า เพื่อเตรียมทำการขายต่อไป
 Benefit :
สามารถบันทึกโดยอ้างอิงเอกสารจากหน้าจอใบสั่งจอง และสามารถแก้ไขข้อมูลได้
รองรับส่วนลดการค้า ได้ทั้ง 2 วิธี คือ ส่วนลดตามสินค้า และ ส่วนลดท้ายบิล นอกจากนี้ยัง สามารถบันทึกส่วนลดได้ 2 รูปแบบ คือ จำนวนเงิน (บาท) และ เปอร์เซ็นต์ (%)
สามารถบันทึกใบสั่งขายระบุแผนก และ Job ได้ และมีรายงานรองรับ
สามารถดูประวัติ (History) ของเอกสารได้หลังจากที่ได้มีการบันทึกรายการแล้ว
ในกรณีต้องการทำใบสั่งขายลักษณะใกล้เคียงกับใบสั่งขายที่เคยจัดทำแล้ว สามารถ Copy ข้อมูลจากใบสั่งขายใบเก่าได้ เพื่อประหยัดเวลาในการบันทึกข้อมูล
สามารถยกเลิกใบสั่งขายได้พร้อมกำหนดเหตุผลในการยกเลิก
สามารถพักรายการทำใบสั่งขายที่จัดทำแล้วได้ โดยการคลิกที่ช่อง On Hold
สามารถค้นหาและเรียกดูรายงานใบสั่งขายที่บันทึกไปแล้วได้
สามารถสั่งพิมพ์ฟอร์มใบสั่งขายจากระบบได้
สามารถดูปฏิทินกำหนดส่งของได้ในกรณีที่กำหนดวันที่ส่งของในใบสั่งขาย
สามารถเรียกดูรายงานเกี่ยวกับการสั่งขายได้ เช่น รายงานใบสั่งขาย, รายงานสรุปการสั่งขายสินค้า (จำนวน), รายงานสินค้าค้างส่ง เป็นต้น
สามารถ Drill Down รายงานใบสั่งจอง เพื่อตรวจสอบดูรายละเอียดการบันทึกใบสั่งขายได้

รายงานที่ได้รับจากการบันทึก :
รายงานใบสั่งขาย
  เป็นรายงานบอกรายละเอียดของใบสั่งขายแต่ละรายการ ซึ่งสามารถเลือกได้ว่าต้องการเรียกดูแบบสรุป (ไม่แสดงรายละเอียดสินค้า) หรือแจกแจง (แสดงรายละเอียดสินค้า) และเรียกข้อมูลตามช่วงวันที่, เลขที่เอกสาร, รหัสลูกค้า, รหัสพนักงาน, รหัสสินค้า หรือ สถานะเอกสาร ได้
รายงานสรุปการสั่งขายสินค้า (จำนวน)
  เป็นรายงานแสดงรายการสรุปยอดสั่งขายของสินค้าแต่ละรายการ ซึ่งสามารถเรียกข้อมูลตามช่วงวันที่, หมวดสินค้า, ยี่ห้อสินค้า, รหัสสินค้า หรือ สถานะเอกสาร ได้
รายงานสินค้าค้างส่ง
  เป็นรายงานแสดงรายการสินค้าที่สั่งขายแล้ว แต่ยังไม่มีการอ้างอิงไปบันทึกขายหรือมีการอ้างอิงไปบันทึกขายเพียงบางส่วนเท่านั้น เพื่อทำให้ผู้ขายทราบถึงจำนวนสินค้าที่ค้างส่ง ซึ่งสามารถเรียกดูข้อมูลตามช่วงวันที่, วันที่กำหนดส่ง, เลขที่เอกสาร, รหัสลูกค้า, รหัสสินค้า, รหัสพนักงานขาย