Who's Online

ขณะนี้มี 5 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
อนุมัติใบสั่งซื้อ
   

อนุมัติใบสั่งซื้อ


เป็นการบันทึกรายการอนุมัติใบสั่งซื้อสินค้า วัตถุดิบ อะไหล่ และวัสดุสิ้นเปลือง เพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งเมื่อบันทึกรายการอนุมัติสั่งซื้อเรียบร้อยแล้ว สามารถอ้างอิงไปทำการซื้อสด หรือ ซื้อเชื่อได้
 Benefit :
สามารถอ้างอิงรายการจากอนุมัติใบขอซื้อ เพื่อมาทำรายการสั่งซื้อได้
สามารถกำหนดรูปแบบเอกสารและให้ Running No. อัตโนมัติได้
เมื่อบันทึกรายการอนุมัติใบสั่งซื้อ ระบบจะเพิ่มยอด Sale Stock ของสินค้านั้น ๆ ให้ทันที
มีสถานะเอกสาร( Full, Partially) แสดงในกรณีอ้างอิงใบอนุมัติสั่งซื้อ ไปบันทึกซื้อ
สามารถดูประวัติการอ้างอิงเอกสารใบอนุมัติสั่งซื้อนี้ว่าไปใช้งานที่ใดบ้าง เช่น อ้างอิงไปยังเมนูรับ สินค้า ,ซื้อสด หรือ ซื้อเชื่อ เป็นต้น
สามารถกำหนดให้ระบบ Generate ใบอนุมัติสั่งซื้ออัตโนมัติ ได้
สามารถทำการยกเลิกการอนุมัติสั่งซื้อที่จัดทำแล้วได้
สามารถพักรายการอนุมัติสั่งซื้อที่จัดทำแล้วได้ โดยการคลิกที่ช่อง On Hold
สามารถค้นหาและเรียกดูรายการใบอนุมัติสั่งซื้อที่บันทึกไปแล้วได้
สามารถเรียกดูรายงานใบอนุมัติสั่งซื้อจากระบบได้
รายงานอนุมัติสั่งซื้อ สามารถ Drill Down กลับมาดูที่หน้าจอบันทึกใบสั่งซื้อเพื่อตรวจสอบการบันทึกได้

รายงานที่ได้รับจากการบันทึก :
รายงานใบสั่งซื้อที่อนุมัติ
  เป็นรายงานแสดงรายละเอียดการสั่งซื้อของสินค้าแต่ละรายการ ที่ได้รับการอนุมัติแล้ว ซึ่งสามารถเลือกดูข้อมูลตามช่วงวันที่,เลขที่เอกสาร, รหัสผู้ขาย, รหัสสินค้า หรือสถานะเอกสาร ได้
รายงานใบสั่งซื้อที่รอการอนุมัติ
  เป็นรายงานแสดงรายละเอียดการสั่งซื้อของสินค้าแต่ละรายการ ที่ยังไม่ได้รับการอนุมัติ ซึ่งสามารถเลือกดูข้อมูลตามช่วงวันที่, เลขที่เอกสาร, รหัสผู้ขาย, รหัสสินค้า หรือสถานะเอกสาร ได้
รายงานใบสั่งซื้อที่ไม่อนุมัติ
  เป็นรายงานแสดงรายละเอียดการสั่งซื้อของสินค้าแต่ละรายการ ที่ไม่ได้รับการอนุมัติ ซึ่งสามารถเลือกดูข้อมูลตามช่วงวันที่, เลขที่เอกสาร, รหัสผู้ขาย, รหัสสินค้า หรือสถานะเอกสาร ได้
รายงานใบอนุมัติสั่งซื้อที่รับของแล้ว
  เป็นรายงานแสดงรายละเอียดการอนุมัติสั่งซื้อของสินค้าแต่ละรายการ ที่ถูกอ้างอิงไปบันทึกรายการต่างๆแล้ว เช่น อ้างอิงไปบันทึกซื้อสด,ซื้อเชื่อ หรือ รับสินค้า ซึ่งสามารถเลือกดูข้อมูลตามช่วงวันที่, เลขที่เอกสาร, รหัสผู้ขาย, รหัสสินค้า หรือสถานะเอกสาร ได้
รายงานใบอนุมัติสั่งซื้อคงเหลือ
  เป็นรายงานที่สามารถตรวจสอบได้ว่าการอนุมัติสั่งซื้อนั้นได้ทำการซื้อเรียบร้อยแล้วเท่าไหร่ และมีสินค้าที่ ยังไม่ทำการซื้ออีกเท่าไหร่ เพื่อใช้ในการวางแผนด้านจัดซื้อ