ใบสั่งซื้อ
   

ใบสั่งซื้อ


เป็นการบันทึกรายการสั่งซื้อสินค้า วัตถุดิบ อะไหล่ และวัสดุสิ้นเปลือง เพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งเมื่อบันทึกรายการสั่งซื้อเรียบร้อยแล้ว สามารถอ้างอิงใบสั่งซื้อ เพื่ออนุมัติการสั่งซื้อต่อไป
 Benefit :
สามารถอ้างอิงรายการจากอนุมัติใบขอซื้อ เพื่อมาทำรายการสั่งซื้อได้
สามารถกำหนดรูปแบบเอกสารและให้ Running No. อัตโนมัติได้
สามารถจัดทำใบสั่งซื้อระบุแผนก และ Job ได้
สามารถทำการยกเลิกรายการสำรวจที่จัดทำแล้วได้
มีสถานะเอกสาร (Full, Partially) แสดงในกรณีอ้างอิงใบสั่งซื้อไปบันทึก อนุมัติสั่งซื้อ
ในกรณีต้องการทำใบสั่งซื้อลักษณะใกล้เคียงกับใบสั่งซื้อที่เคยจัดทำแล้ว สามารถ Copy ข้อมูลจากใบสั่งซื้อใบเก่าได้
สามารถค้นหาและเรียกดูรายงานใบสั่งซื้อที่บันทึกไปแล้วได้
สามารถสั่งพิมพ์แบบฟอร์มใบสั่งซื้อจากระบบได้
สามารถเรียกดูรายงานใบสั่งซื้อจากระบบได้
สามารถเรียกดูรายงานใบสั่งซื้อตามสถานะต่าง ๆ ได้ เช่น รายงานสั่งซื้อที่อนุมัติ ,ไม่อนุมัติใบสั่งซื้อที่ได้รับของแล้ว
การเรียกดูรายงานใบสั่งซื้อ สามารถ Drill Down กลับมาที่หน้าจอบันทึกใบสั่งซื้อเพื่อตรวจสอบการบันทึกได้

รายงานที่ได้รับจากการบันทึก :
รายงานใบสั่งซื้อ
  เป็นรายงานแสดงรายละเอียดการสั่งซื้อแต่ละครั้ง ซึ่งสามารถเลือกได้ว่าต้องการเรียกดูแบบสรุป (ไม่แสดงรายละเอียดสินค้า) หรือแจกแจง (แสดงรายละเอียดสินค้า) และเรียกข้อมูลตามช่วงวันที่การสั่งซื้อ,ช่วงวันที่กำหนดส่ง,เลขที่เอกสาร,รหัสแผนก,รหัสผู้ขาย ,รหัสสินค้า ,รหัส Job หรือ สถานะเอกสาร ได้
รายงานใบสั่งซื้อที่รอการอนุมัติ
  เป็นรายงานแสดงรายละเอียดการสั่งซื้อ ที่มีสถานะยังไม่ได้รับการอนุมัติ ซึ่งสามารถเลือกดูข้อมูลตามช่วงวันที่,เลขที่เอกสาร, รหัสผู้ขาย,รหัสสินค้า หรือสถานะเอกสาร ได้