Who's Online

ขณะนี้มี 1 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
เปรียบเทียบราคาซื้อ
   

เปรียบเทียบราคาซื้อ


ในกรณีสำรวจราคาจากผู้ขายแต่ละรายเรียบร้อยแล้ว สามารถนำข้อมูลการสำรวจราคามาเปรียบเทียบราคาของสินค้าแต่ละชนิด จากผู้ขายแต่ละรายได้ เพื่อเลือกรายการที่ดีที่สุดมาทำการสั่งซื้อสินค้าต่อไป
 Benefit :
สามารถบันทึกรายการได้โดยอ้างอิงจากรายการสำรวจราคาหรือจะบันทึก รายการโดยตรงก็ได้
สามารถกำหนดรูปแบบเอกสารและให้ Running No. อัตโนมัติได้
โปรแกรมทำการบันทึกราคาที่เลือกในแต่ละรายการสินค้า เพื่อสามารถอ้างอิง ไปทำใบสั่งซื้อต่อไป
มีสถานะเอกสาร (Full, Partially) แสดงในกรณีอ้างอิงใบอนุมัติขอซื้อที่ เปรียบเทียบราคาซื้อแล้วไปบันทึกสั่งซื้อ
สามารถเปรียบเทียบราคาของสินค้าได้มากกว่า 1 รายการในการเปรียบเทียบราคาต่อครั้ง ซึ่งไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ขาย รายเดียวกันในแต่ละสินค้า
สามารถค้นหาและเรียกดูรายการเปรียบเทียบราคาซื้อที่บันทึกไปแล้วได้
สามารถสั่งพิมพ์ฟอร์มการเปรียบเทียบราคาจากระบบได้
สามารถเรียกดูรายงานใบเปรียบเทียบราคาจากระบบได้
หลังจากทำการเปรียบเทียบราคาเสร็จแล้วสามารถ Generate ใบสั่งซื้อได้อัตโนมัติ
สามารถ Drill Down รายงานเปรียบเทียบราคาสินค้า เพื่อตรวจสอบการบันทึกได้

รายงานที่ได้รับจากการบันทึก :
รายงานใบเปรียบเทียบราคา
  เป็นรายงานแสดงรายละเอียดรายการสินค้าแต่ละรายการตามผลที่ User ทำการเปรียบเทียบเรียบร้อยแล้ว ซึ่งสามารถเรียกดูตาม วันที่หรือเลขที่เอกสาร ได้