Who's Online

ขณะนี้มี 6 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
สำรวจราคา
   

สำรวจราคา


ในกรณีขอซื้อสินค้า แต่ไม่ทราบรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ขายและ ราคาสินค้า สามารถทำการสำรวจราคาของผู้ขายแต่ละรายได้ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการเปรียบเทียบและตัดสินใจในการสั่งซื้อต่อไป
 Benefit :
สามารถอ้างอิงรายการอนุมัติขอซื้อ เพื่อมาใช้สำรวจราคาได้
สามารถกำหนดรูปแบบเอกสารและให้ Running No. อัตโนมัติได้
สามารถอ้างอิงรายการอนุมัติขอซื้อ เพื่อมาใช้สำรวจราคาได้มากกว่า 1 รายการ ต่อการสำรวจ 1 ครั้ง
สามารถอ้างอิงเอกสารการอนุมัติขอซื้อ มาสำรวจราคาได้มากกว่า 1 ครั้ง
สามารถทำการยกเลิกรายการสำรวจที่จัดทำแล้วได้
สามารถพักรายการสำรวจที่จัดทำแล้วได้ โดยการคลิกที่ช่อง On Hold
มีสถานะเอกสาร( Full, Partially) กรณีอ้างอิงใบอนุมัติขอซื้อไปบันทึกสั่งซื้อทั้งใบหรือบางส่วน
สามารถเรียกดูรายงานใบสำรวจราคาได้

รายงานที่ได้รับจากการบันทึก :
รายงานใบสำรวจราคา
  เป็นรายงานบอกรายละเอียดของการสำรวจราคาพร้อมแสดงรายการสินค้าแต่ละครั้งที่บันทึก ซึ่งสามารถเรียกดูตาม วันที่, เลขที่เอกสาร, รหัสผู้ขาย หรือ รหัสสินค้า หรือ สถานะเอกสาร เช่น ต้องการเรียกดูรายละเอียดการสำรวจราคาเฉพาะเอกสารที่มีสถานะ On Hold เป็นต้น