Implement Online

Prosoft WINSpeed

Support Online

 
โปรแกรมบัญชี
โปรแกรมบัญชี
โปรแกรมบัญชี
โปรแกรมบัญชี
โปรแกรมบัญชี
โปรแกรมบัญชี
โปรแกรมบัญชี
โปรแกรมบัญชี

Free Demo
View Demo
Screenshots

Login


ลืมรหัสผ่าน?

Who's Online

ขณะนี้มี 14 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
วิธีการกำหนดราคาและต้นทุนมาตราฐาน มีขั้นตอนอย่างไร

 

วิธีการกำหนดราคาและต้นทุนมาตราฐาน มีขั้นตอนอย่างไร

Q :วิธีการกำหนดราคาและต้นทุนมาตราฐาน มีขั้นตอนอย่างไร
A: จะนำไปใช้งานในการกำหนดราคาที่ IC Option / Tab Price และ Tab Purchase Price เพื่อตั้ง Option การกำหนดราคาของเอกสารเชื่อม IC
ขั้นตอนการกำหนดดังนี้
1. กำหนดราคาและต้นทุนมาตราฐาน
1.1 วันที่เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุด กำหนดระยะเวลาที่ต้องการใช้ราคาต้นทุนมาตราฐานในการกำหนดราคาที่ระบบ Purchase Order และ Inventory
1.2 กำหนดสินค้าที่ต้องการเลือกใช้งาน
- สินค้าทั้งหมด เป็นการเลือกกำหนดต้นทุนสินค้าจากรหัสสินค้าที่มีอยู่ทั้งหมด ซึ่งจะไม่สามารถเลือกรหัสสินค้าได้ โปรแกรมจะทำงานให้อัตโนมัติ
- กลุ่มสินค้า เป็นการเลือกจากกลุ่มสินค้าที่ได้กำหนดไว้ที่เมนูกำหนดรหัสสินค้าที่ กลุ่มสินค้า แต่จะต้องเลือกกลุ่มสินค้าอีกครั้งเพื่อกำหนดกลุ่ม ซึ่งจะไม่สามารถเลือกรหัสสินค้าได้ โปรแกรมจะทำงานให้อัตโนมัติ
- สินค้ารายตัว เป็นการเลือกรหัสสินค้ารายตัวทำรายการและทำการบันทึกรหัสสินค้าเอง
1.3 ราคา Standard Cost, ราคาขายมาตราฐาน, ราคาซื้อมาตราฐาน, ต้นทุนจัดเก็บ, ต้นทุนโอนย้าย ให้กำหนดราคาต้นทุนแต่ละตัวที่ต้องการใช้งานตามวันที่เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุดเท่านั้นที่จะดึงไปทำรายการให้


2. เมื่อกำหนดแล้วจากนั้นไปที่ Enterprice Manager / IC Setup / IC Option เพื่อกำหนดราคา
- Tab Price เมื่อกำหนดเอกสารเชื่อม IC ช่อง กำหนดราคา เลือก ราคา Standard Cost และ ราคาซื้อมาตราฐาน ซึ่งหากอยู่ในช่วงเวลาที่กำหนดราคาและต้นทุนมาตราฐานโปรแกรมจะแสดงราคาตามที่กำหนดให้ในหน้าต่างเอกสารเชื่อม IC ที่ได้ตั้ง Option ไว้


- Tab Purchase Price เมื่อกำหนดเอกสารเชื่อม IC ช่อง กำหนดราคา เลือก ราคา Standard Cost และ ราคาซื้อมาตราฐาน ซึ่งหากอยู่ในช่วงเวลาที่กำหนดราคาและต้นทุนมาตราฐานโปรแกรมจะแสดงราคาตามที่กำหนดให้ในหน้าต่างเอกสารเชื่อม IC ที่ได้ตั้ง Option ไว้