Who's Online

ขณะนี้มี 5 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
อนุมัติใบขอซื้อ
   

อนุมัติใบขอซื้อ


เป็นการบันทึกรายการขอซื้อสินค้า วัตถุดิบ อะไหล่ และวัสดุสิ้นเปลือง เพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งเมื่อบันทึกรายการขอซื้อเรียบร้อยแล้ว สามารถอ้างอิงใบขอซื้อ เพื่ออนุมัติการขอซื้อต่อไป
 Benefit :
เพื่อให้ผู้มีอำนาจในการอนุมัติขอซื้อ เข้ามาตรวจสอบรายการที่มีการขอซื้อ พร้อมทั้งตัดสินใจในการอนุมัติหรือไม่อนุมัติขอซื้อก่อนที่จะทำขั้นตอนการสั่งซื้อสินค้าต่อไป
สามารถอ้างอิงรายการขอซื้อ เพื่อมาใช้ในการอนุมัติขอซื้อได้
สามารถกำหนดรูปแบบเอกสารและให้ Running No. อัตโนมัติได้
สามารถอนุมัติรายการสินค้าบางรายการ หรือบางส่วนได้
สามารถให้ระบบ Generate การอนุมัติขอซื้อได้อัตโนมัติ
สำหรับกรณีอนุมัติทั้งเอกสาร สามารถคลิกเลือกอนุมัติทั้งใบแล้ว โปรแกรมจะแสดง สถานะอนุมัติที่รายการสินค้าแต่ละตัวให้อัตโนมัติ
มีสถานะเอกสาร( Full, Partially) แสดง ในกรณีมีการอ้างอิงใบอนุมัติขอซื้อไปบันทึกสั่งซื้อ
สามารถค้นหาและเรียกดูรายการอนุมัติขอซื้อที่บันทึกไปแล้วได้
รองรับการพิมพ์ฟอร์มใบอนุมัติของซื้อจากระบบได้
สามารถเรียกดูรายงานใบขอซื้อที่อนุมัติแล้ว,ใบขอซื้อที่ยังไม่อนุมัติ,ใบอนุมัติขอซื้อคงเหลือ อนุมัติขอซื้อที่สั่งซื้อได้
สามารถ Drill Down รายงานเกี่ยวกับการอนุมัติ เพื่อตรวจสอบดูรายละเอียดการบันทึกอนุมัติขอซื้อได้

รายงานที่ได้รับจากการบันทึก :
รายงานใบขอซื้อที่อนุมัติ
  เป็นรายงานบอกรายละเอียดรายการขอซื้อ ที่มีสถานะได้รับการอนุมัติ ซึ่งสามารถเรียกดูตาม วันที่, เลขที่เอกสาร, รหัสผู้ขาย หรือ รหัสสินค้าที่ขอซื้อ ได้
รายงานใบขอซื้อที่ไม่อนุมัติ
  เป็นรายงานบอกรายละเอียดรายการขอซื้อ ที่มีสถานะไม่อนุมัติ ซึ่งสามารถเรียกดูตาม วันที่, เลขที่เอกสาร, รหัสผู้ขาย หรือ รหัสสินค้าที่ขอซื้อ ได้
รายงานใบอนุมัติขอซื้อคงเหลือ
  เป็นรายงานบอกรายละเอียดรายการขอซื้อ ที่มีสถานะไม่อนุมัติ ซึ่งสามารถเรียกดูตาม วันที่, เลขที่เอกสาร, รหัสผู้ขาย หรือ รหัสสินค้าที่ขอซื้อ ได้
รายงานใบอนุมัติขอซื้อที่สั่งซื้อ
  เป็นรายงานบอกรายละเอียดรายการอนุมัติขอซื้อ ที่ถูกอ้างอิงไปทำรายการสั่งซื้อแล้ว ซึ่งสามารถเรียกดูตาม วันที่เอกสารอนุมัติขอซื้อ, เลขที่เอกสาร, รหัสผู้ขาย หรือ รหัสสินค้า ได้