Who's Online

eNewsletter
 
eNewsletter

 

ใช้ในการสร้างและบันทึกจดหมายอีเล็กทรอนิกส์การตลาดออนไลน์ เพื่อเตรียมสำหรับการส่งอีเมลให้กับลูกค้า, คู่ค้า, กลุ่มมุ่งหวังสามารถทำ eNewsletter สำหรับส่งให้กับลูกค้าที่เป็นบริษัท ได้ทุกประเภท รวมทั้ง eNewsletter ที่จะส่งให้กับบุคคลที่ติดต่อทางธุรกิจด้วย

 
Benefit :
สามารถสร้าง eNewsletter ให้อยู่ในรูปของจดหมายอีเล็กทรอนิกส์ฉบับร่างได้
สามารถกู้ข้อมูล eNewsletter หรือ Restore ข้อมูล eNewsletter ที่ถูกลบไปแล้วได้
การสร้าง eNewsletter สามารถอ้างอิง Email Template ได้และหากไม่อ้างอิง Email Template ก็สามารถทำได้
การสร้าง eNewsletter สามารถ Import ข้อมูลจากไฟล์ที่อยู่ในรูป .HTML, .HTM ได้เหมือนกับการสร้าง Email Template
สามารถเพิ่ม Link Web ใน eNewsletter ได้
สามารถจัดรูแบบตัวอักษรได้ เช่น สี, ขนาด, จัดวางตำแหน่งซ้าย, ขวา กึ่งกลาง เป็นต้น
ใส่รูปภาพลงใน eNewsletter และจัดเก็บลงฐานข้อมูงได้
การสร้าง eNewsletter ทำได้ทั้งรูปแบบ HTML และรูปแบบข้อความธรรมดา(Text)
สามารถใส่ Defined Fields ลงใน eNewsletter ได้
ไม่ ต้องมีค่าใช้จ่ายในการจ้าง out sourcing ให้ออกแบบ eNewsletter ให้เพราะสามารถออกแบบได้เองสะดวก รวดเร็ว ตรงตามความต้องการที่จะใช้งาน
ช่วยเพิ่มยอดขายและรักษาความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าได้อย่างดี
ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย
ให้ผลตอบแทบที่สูงเมื่อเปรียบเทียบกับการส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ธรรมดา
สร้างแบรนด์ให้สินค้าของคณได้ เพราะสามารถสื่อสารกับลูกค้าได้อย่างต่อเนื่องและยาวนาน