Who's Online

ขณะนี้มี 3 บุคคลทั่วไป ออนไลน์


ลักษณะการประกอบธุรกิจ
:: ธุรกิจบริการ
 
:: ทุนจดทะเบียน : 5 ล้านบาท   :: จำนวนพนักงาน : 10 คน
 
สาเหตุที่นำ software มาให้ใช้ในการทำงาน

" เพื่อความสะดวกและคล่องตัวในการประกอบธุรกิจ "

 
เพราะเหตุใดจึงวางใจใช้ Software ของโปรซอฟท์
" เพราะว่าตรงกับความต้องการในการใช้งานของบริษัท และสามารถตรวจสอบได้ทันที "
 

Software ของโปรซอฟท์ช่วยพัฒนา และลดขั้นตอนในการทำงานอย่างไร

" ช่วยในการเก็บรายละเอียดของข้อมูลทางด้านบัญชีได้มาก สามารถส่งต่อให้ผู้ตรวจสอบบัญชีทำการตรวจสอบต่อได้ทันที "
 
 

ขยายหน้าจอ : Double Click ที่หน้าจอ หรือ Click ขวาที่หน้าจอ > Zoom > Full Screen