Implement Online

Prosoft WINSpeed

Who's Online

ถ้าต้องการตั้งเวลาในการส่ง E-mail ไปให้ลูกค้าต้องทำอย่างไรบ้าง

Q. ถ้าต้องการตั้งเวลาในการส่ง E-mail ไปให้ลูกค้าต้องทำอย่างไรบ้าง

A. เข้าไปตั้งที่ Schedule ใน Menu Send Email