Implement Online

Prosoft WINSpeed

Who's Online

ขณะนี้มี 1 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
E-Newsletter เมื่อสร้างในระบบแล้ว ทำไมเวลาส่งให้ลูกค้า แล้วรูปภาพไม่แสดง

Q. E-Newsletter เมื่อสร้างในระบบแล้ว ทำไมเวลาส่งให้ลูกค้า แล้วรูปภาพไม่แสดง

A: 1.ต้องดูก่อนว่าส่งแบบไหน Image Attach File ไม่แสดงรูปอยู่แล้ว เพราะถือว่าเป็นไฟล์แนบ Image URL แสดงรูป ในกรณีที่คนที่ส่งไปถึงนั้น อยู่ในรายชื่อ contact ของ free email ต่าง ๆ

2. ต้องดูว่าส่งไปไหน Free Email กรณีที่ส่งแบบ URL แต่อยู่นอก Contact ก็จะไม่แสดงรูปภาพจากทำให้เป็น Safe List ก่อนถึงจะแสดงภาพอัตโนมัติ Mail บริษัทส่วนใหญ่รูปขึ้นปกติ

3. ต้องดูว่าเปิดดู Mail จากโปรแกรมอะไร Outlook จะไม่โหลดภาพทุกชนิด ถ้าอยากดูภาพต้อง click ขวา Download ภาพเพื่อดู web base ถ้าเป็นคนใน contact แสดงผลปกติ ถ้านอก contact ต้องทำ safe list ก่อนรูปถึงจะขึ้น