Implement Online

Prosoft WINSpeed

Who's Online

ขณะนี้มี 2 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
วิธีการบันทึกฝากขายเมนู Consignment มีขั้นตอนอย่างไร

วิธีการบันทึกฝากขายเมนู Consignment มีขั้นตอนอย่างไร

 

Q: วิธีการบันทึกฝากขาย เมนู Consignment มีขั้นตอนอย่างไร


A: มีขั้นตอนในการทำดังนี้
1.ในการเริ่มทำงานแนะนำให้ User เข้าไปที่ระบบ Consignment โดยเข้าไปที่ CS Setup หน้าจอสัญญาฝากขายทำการบันทึกข้อมูลว่าจะฝากให้บริษัทลูกค้า (Dealer)รายไหนขายสินค้าให้ และจะให้ตัดยอดจากคลังและที่เก็บไหน(แนะนำให้กำหนดคลังเพื่อเช็ค stock ฝากขายสินค้าแยกจากคลังอื่น) รวมถึงการกำหนดเป้าหมายการขาย


2.จากนั้นก็เข้าไปบันทึกรายการขายเชื่อปกติ โดยเลือกบริษัทที่ต้องการฝากขายสินค้าตามที่บันทึกที่หน้าจอกำหนดสัญญาฝากขาย ( CS Setup ) มาบันทึกรายละเอียดสินค้าที่ต้องการฝากขาย จากนั้นให้ไปตรวจสอบที่ Tab More ช่องประเภทการค้าให้เลือกเป็นการฝากขาย แล้วทำการ Save จากนั้นให้เข้าไปทำการ คำนวณต้นทุนตามปกติโปรแกรมจะทำการตัด Stock ให้ปกติเข้าไปตรวจสอบข้อมูลในรายงานบัญชีพิเศษและบัญชีคุม ก็จะแสดงรายการให้ปกติ
หมายเหตุ : กรณีกำหนดรหัสลูกค้าที่ประเภทการค้าเป็นแบบฝากขายเท่านั้นสามารถเข้าไปกำหนดค่าเป็น default ได้ที่หน้าจอกำหนดรหัสลูกหนี้ได้เมื่อดึงรหัสลูกหนี้ไปบันทึกรายการขายเชื่อ ก็ไม่ต้องทำการแก้ไขประเภทการค้าที่ Tab More เพราะโปรแกรมจะ default ให้อัตโนมัติ


3.จากนั้นเมื่อบันทึกรายการขายเชื่อ(ประเภทฝากขาย) แล้วให้อ้างอิงรายการมาบันทึกที่ระบบ Consignment เมนู CS Data Entry หน้าจอ Confirm ฝากขาย เพื่อเป็นการยืนยันการฝากขายซึ่งมีผลต่อการเพิ่ม Stock ทันทีข้อมูลที่บันทึกจะถูกนำไปแสดงในรายงานบัญชีพิเศษและบัญชีคุม


4.เมื่อมีการบันทึกรายการแจ้งยอดฝากขายโปรแกรมถึงจะนำยอดที่บันทึกไปทำการตัด Stock ให้ ซึ่งสามารถตรวจสอบยอดสินค้าคงเหลือและยอดสินค้าที่นำไปฝากขายได้ที่เมนู CS Report หรือรายงานบัญชีพิเศษและบัญชีคุม


ยกตัวอย่าง

 

1. มีการรับสินค้าผลิตเสร็จรหัส 4 มา จำนวน100 ชิ้น
2. บันทึกรายการขายสินค้ารหัส 4 ไปจำนวน 10 ชิ้น (เป็นการฝากขาย) ( มีลด stock )
3. ทำการคำนวณต้นทุนแล้วเข้าไปตรวจสอบรายงานบัญชีพิเศษและบัญชีคุม จะพบว่ามีการตัด stock เหลือ 90 ชิ้น
4. อ้างอิงรายการขายเชือไปบันทึกระบบ Consignment เมนู CS Data Entry หน้าจอ Confirm ฝากขาย(มีผลเพิ่ม
Stock ) ให้ทำการคำนวณต้นทุนแล้วเข้าไปตรวจสอบรายงานบัญชีพิเศษและบัญชีคุมจะมีรายการแสดงดังนี้
รับฝากขาย จำนวน 10 ชิ้น
รับสินค้าผลิตเสร็จ จำนวน 110 (เนื่องจากโปรแกรมมองว่าจำนวนที่เราไปฝากขาย 10 คือ
สินทรัพย์ของเราจึงนำยอดดังกล่าวมาเพิ่มจำนวนให้จากเดิม 100 เป็น 110
ขายสินค้า จำนวน 10 ชิ้น
รายงานบัญชีพิเศษและบัญชีคุม จะแสดงยอดคงเหลือให้คือ 100
5. ณ สิ้นเดือนเมื่อเราทราบแล้วว่าสินค้าที่บันทึกฝากขายไปนั้นขายไปได้เท่าไหร่ให้นำยอดที่ทราบมาบันทึก
รายการที่หน้าจอแจ้งยอดฝากขาย (มีผลลด stock )เช่น รายการที่ฝากขายไป 10 ชิ้นมีการขายได้ทั้งหมด
10 ชิ้น ก็ให้ดึงรหัสสินค้า 4 ที่ได้ทำการฝากขายมาบันทึกด้วยยอด 10 ชิ้น จากนั้นให้ไปทำการคำนวณต้นทุน
แล้วเรียกดูรายงานบัญชีพิเศษและบัญชีคุมโปรแกรมจะแสดงรายละเอียดให้ทราบดังนี้
รับฝากขาย จำนวน 10 ชิ้น
รับสินค้าผลิตเสร็จ จำนวน 110 (เนื่องจากโปรแกรมมองว่าจำนวนที่เราไปฝากขาย 10 คือ
สินทรัพย์ของเราจึงนำยอดดังกล่าวมาเพิ่มจำนวนให้จากเดิม 100 เป็น 110
แจ้งยอดฝากขาย จำนวน 10 ชิ้น
ขายสินค้า จำนวน 10 ชิ้น
รายงานบัญชีพิเศษและบัญชีคุม จะแสดงยอดคงเหลือให้คือ 90 ชิ้น
(รับผลิตเสร็จ 100 – ขายเชื่อ 10 + confirm 10 – แจ้งยอด 10 ) เท่ากับ 90 ชิ้น
แต่กรณีถ้าแจ้งยอดฝากขายมาแค่ 8 ชิ้นก็ให้เรานำ ขายเชื่อ 10 ชิ้น ไปทำการบันทึกรับคืน,ลดหนี้ในส่วนที่ต่าง
ซึ่ง(มีผลเพิ่ม stock )