Who's Online

ตัวอย่างฟอร์ม
 

Quotation Form

   
Quotation Form
  เป็น Form ที่ใช้ในการขายสินค้าเพื่อเป็นการยืนยันการซื้อสินค้าของลูกค้าหลังจากที่ลูกค้าทำเอกสารใบสั่งซื้อ (Purchase Order) มาให้ทางบริษัท เสร็จแล้วมีการอ้างอิงเอกสารใบสั่งขาย

Order Form

   
Order Form
  เป็น Form ที่ใช้ในการเสนอราคาให้ลูกค้าเมื่อลูกค้ามีความประสงค์ที่จะให้เสนอราคาสินค้าสนใจ

Invoice Form

   
Invoice Form
  เป็น Form รายการขายสินค้าที่บริษัทขายให้ลูกค้า ว่ารายละเอียดสินค้าที่ขายให้กับลูกค้ามีอะไรบ้าง

Credit Note Form

   
Credit Note Form
  เป็น Form ของรายละเอียดสินค้าที่ทำการรับคืน, ลดหนี้ ในกรณีที่มีการเปิด Invoice ไปแล้วมีการคืนสินค้า