Who's Online


ลักษณะการประกอบธุรกิจ
:: ให้บริการด้านการบัญชี
 
:: ทุนจดทะเบียน : 1 ล้านบาท   :: จำนวนพนักงาน : 10 คน
 
สาเหตุที่นำ software มาให้ใช้ในการทำงาน

" เป็นโปรแกรมที่สะดวกต่อการทำงาน "

 
เพราะเหตุใดจึงวางใจใช้ software ของโปรซอฟท์
" เพราะว่าโปรแกรมนี้ครอบคลุมการทำงานที่บริษัท และมีทีม support ที่ช่วยในส่วนของการอธิบายและตอบปัญหากรณีที่มีข้อสงสัย "
 

Software ของโปรซอฟท์ช่วยพัฒนา และลดขั้นตอนในการทำงานอย่างไร

" ช่วยในเรื่องของการบันทึก , การผ่านรายการไปบัญชีแยกประเภท , การออกงบการเงิน ซึ่งมีความรวดเร็ว
และถูกต้องมาก "